Statement 715 Views

တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အားဖမ္းဆီးေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

February 12th, 2019  •  Author:   Assistance Association for Political Prisoners (Burma)  •  0 minute read
Featured image

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဖယ္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႕ ဦးတည္ေဖၚေဆာင္မည္ဟုု အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ အသီးသီးမွ သေဘာတူ လက္ခံထားၾကသည္။ အစိုးရမွလည္း အမိ်ဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ကို ေဖာ္ေဆာင္ေနပါသည္ ဟု ဆိုထားပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီ စံႏူန္းမ်ားနွင့္ မကိုက္ညီေသာ၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္လည္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အဆိုးဆံုးမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပဲြမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ ေပၚေနဆဲ ျဖစ္ျပီး ထုိတိုက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား တိုးလာျခင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုရံႈးျခင္း၊ ကေလးငယ္ပါမက်န္ လက္နက္ႀကီး ထိမွန္ျပီး ေသဆံုးရျခင္းမ်ား ရွိသလို၊ ရြာသားမ်ားလည္း ေအေအ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ အဆက္အစပ္ရွိသည္ ဆိုေသာ စြပ္စဲြခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံေနရျခင္းမ်ား ရွိေနပါသည္။ ယေန႕အခ်ိန္ထိ မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈပုဒ္မ ၁၇(၁)ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံေနရသူ ၄၀ ဦးရွိပါသည္။

ကယား (ကရင္နီ) ျပည္နယ္ တြင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျမင္းစီးေၾကးရုပ္ထု စိုက္ထူျခင္း ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္အစိုးရ နွင့္ လူငယ္မ်ားအၾကား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အၾကား အျမင္မတူမူမ်ား ရွိခဲ့ျပီး လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ကန္႕ကြက္ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ ျဖိဳခဲြျခင္း ႏွင့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ရွိခဲ့ရာ ယေန႕အခ်ိန္ထိ တရားစဲြ ဆိုအေရးယူခံထားရသူမွာ ၈၃ ဦးရွိပါသည္။ ယေန႔ ကယားျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈမ်ားကိုု အင္အားသံုုး အၾကမ္းဖက္ေျဖရွင္းသည္ထက္ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြး အေျဖရွာျခင္းသည္ ဒီမိုုကေရစီ အစိုုးရတရပ္အတြက္ မွန္ကန္ေသာ ေျဖရွင္းမႈျဖစ္ေၾကာင္း အေလး အနက္ထား တုုိက္တြန္းပါသည္။ သိုု႔မွသာ တိုုင္းရင္းသားမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားအား ပိုုမိုုနားလည္ႏိုုင္ျပီး ၎တိုု႔ႏွင့္ နားလည္မႈရရွိကာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအား အေထာက္အကူျပဳေပမည္။

မႏၱေလး ရတနာပံုတကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသည့္ ေက်ာင္းသား ၇ ဦးကိုလည္း တရားစဲြဆိုဖမ္းဆီးထားျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ထိုု႔အျပင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားေသာ တိုုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုုတ္ေဖၚျခင္းမ်ားအေပၚ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရအတြက္မွာ တိုးတက္လာလ်က္ရွိေနျပီး ယေန႕ထုတ္ျပန္ခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၄၉ ဦးႏွင့္ တရားစဲြဆုိခံေနရသူ ၄၀၀ နီးပါး ရွိေနပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို လက္နက္ကိုင္တိုက္ပဲြမ်ား၊ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားျဖင့္ အေျဖရွာမရနိုင္သည္ကို သင္ခန္းစာယူသင့္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေနသည္ဆိုေသာ အစုိးရတရပ္အေနျဖင့္ လံုးဝ မျပဳသင့္ေသာ လုပ္ရပ္ဟု ရႈျမင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာတန္ဘိုးထားေသာအားျဖင့္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တိုးတက္ ေအာင္ျမင္ေစ ရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို ျမွင့္တင္ေသာအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ျခြင္းခ်က္မရွိလႊတ္ေပးပါရန္ ႏွင့္ အမူရင္ဆိုင္ေနရသူမ်ား၏ အမူမ်ားကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ၍ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(ျမန္မာႏုိင္ငံ)

ကိုတိတ္ႏုိင္ အတြင္းေရးမွဴး +၉၅(၀) ၉၄၂၈ ၀၂၃ ၈၂၈

ကုိဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၁ ၇၀၃၉ ၁၉၇၈ ၂၇

ကုိေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅(၀)၄၂၈၁၁ ၇၃၄၈

မူရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဤေနရာ၌ ဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။