ကရင္နီျပည္နယ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္တု တည္ေဆာက္ျခင္းအေပၚ ကမာၻတဝွမ္း ကရင္နီလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Karenni Society Finland Ry(KnSF)

DEEKU International Karenni-American Association (KnA)

New Zealand Karenni Society (NZKS)

Karenni Federation of Australia (KnFA)

ထုတ္ျပန္ခ်က္အား ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဤေနရာ၌ ရယူပါ။

Download this statement in English HERE.

Related Posts:

Send this to a friend