ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံမာ်း၏ စိုးရိမ္မႈအေပၚ သံလြင္ျမစ္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးကြန္ယက္မွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္။

Related Posts:

Send this to a friend