ျမစ္ဆံုေရကာတာနဲ႔ပတ္သက္၍ MRJ ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Send this to a friend