သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္သတ္မွတ္တည္ေထာင္ျခင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ျမန္မာဘာသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို PDF ျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ရယူပါ။

Download the statement in English HERE.

Send this to a friend