ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ ေျမယာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ားအေပၚ ေကအဲန္ယူ – ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ဤထုတ္ျပန္ခ်က္အား မူလေနရာတြင္ ၾကည့္ရန္။

Send this to a friend