Statement 625 Views

သတၱမအၾကိမ္ေျမာက္မီဒီယာဖြံ႕ျဖိဳးေရးညီလာခံတြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဦးေဖျမင့္၏ မိန္႔ခြန္းပါ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ မီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

December 5th, 2018  •  Author:   20 Myanmar Media Organizations  •  1 minute read

၁။ အစိုးရပိုင္မီဒီယာမ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူအၾကားဆက္သြယ္ေပါင္းကူးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မည္သည့္အစိုးရတက္ တက္ ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဆက္လက္တည္ရွိသြားမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ဝန္ၾကီး၏ ေျပာဆိုခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီနို္င္ငံတစ္ခု၏ စရိုက္လကၡဏာႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းမရွိဟု ကၽြန္ုပ္တို႔မွ ယံုၾကည္သည္။ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံတစ္ခု၏ စတုတၳမ႑ိဳင္သည္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေစရန္ ထိန္းေက်ာင္းေနသည့္ အေျခခံအုတ္ ျမစ္ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ယင္း၏အဓိက တာဝန္မွာ နိုင္ငံ၏ အျခားမ႑ိဳင္(၃)ရပ္ကို ထိန္းေက်ာင္းရန္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရက မီဒီယာတာဝန္ကိုယူကာ သတင္းထုတ္ျပန္ေနမည္ဆိုလွ်င္ ယင္းသည္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ီိမႈသာ ျဖစ္ျပီး၊ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာက အစိုးရ၏ မွားယြင္းေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုေထာက္ျပေဝဖန္ထိန္းေက်ာင္းရန္မည္သုိ႔မွ်မျဖစ္နို္င္။

၂။ အယ္ဒီတာလြတ္လပ္ခြင့္ (Editorial Independence) ႏွင့္ သတင္းသမားလြတ္လပ္ခြင့္သည္ ထုတ္ေဝသူ အပါအဝင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူအလွဴရွင္မ်ား၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုုးမႈရွိေနေၾကာင္း ႏွင့္ ထိုၾသဇာမွ လြန္ဆန္နို္င္မႈရွိ မရွိ ဝန္ၾကီးက ေမးခြန္းထုတ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ စင္စစ္ ႏိုင္ငံပိုင္ဘ႑ာေငြကို အသံုးျပဳၿပီး တည္ဆဲအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ ၾသဇာကို ခံေနသည့္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးမီဒီယာမ်ားဆက္လက္ တည္ရွိေနျခင္းကိုလည္း စိုးရိမ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုမွ မွန္ကန္မည္ဟု ယံုၾကည္သည္။

၃။ သတင္းသမားမ်ားသည္ နို္င္ငံသားမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ နိုင္ငံခ်စ္စိတ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ရွိရန္ ေျပာၾကားခ်က္ သည္ သတင္းသမားမ်ားလိုက္နာရေသာ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္အား မ်ားစြာအဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါသည္။ စာနယ္ဇင္းပညာသည္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာျဖစ္ျပီး၊ နို္င္ငံတစ္နိုင္ငံတည္း၏ အေရးကိစၥမဟုတ္ေပ။

၄။ ျမန္မာနိုင္ငံမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ အညႊန္းကိန္းမ်ား က်ဆင္းလာေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမ်ား ေရးသားထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ဘက္လိုက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အမွတ္ေပးပံု ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိေၾကာင္း ဝန္ၾကီး၏ေျပာဆိုမႈသည္ အစီရင္ခံစာမ်ားပါ သုေသသနနည္းပညာႏွင့္ အဓိက ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားအေပၚ ရွင္းလင္းခ်က္ မ်ားအား မ်က္ကြယ္ျပဳ ေျပာဆိုေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္အဆင့္အတန္းအား တညီတ ညႊတ္တည္း မီးေမာင္းထိုးျပေနမႈ အေပၚ ယင္းအရွိတရားကို လက္ခံမွသာ လြတ္လပ္ခြင့္က်ဆင္းေစသည့္ ျပႆနာ ရပ္မ်ားကို အတူလက္တြဲရွာ ေဖြနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး၏ အထက္ပါ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ သတၱမအၾကိမ္ေျမာက္ မီဒီယာဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရး ညီလာခံ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနေသာေၾကာင့္ ေအာက္ပါမီဒီယာႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်လိုက္ပါသည္။

Article 19
ျမန္မာမီဒီယာဖြံ႕ျဖိဳးေရးစင္တာ (Center for Myanmar Media Development)
ခ်င္းမီဒီယာကြန္ယက္ (Chin Media Network)
လြတ္လပ္ေသာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း ျမန္မာ (Free Expression Myanmar)
ေတာင္ၾကီးဂ်ာနယ္လစ္အသင္း (Taunggyi Journalist Association)
ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ယက္ (Myanmar Journalist Network)
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ယက္ (Myae Latt Journalist Network)
ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ယက္ – ဧရာဝတီ (Myanmar Journalist Network – Ayarwaddy)
ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ယက္ – မံုရြာ (Myanmar Journalist Network – Monywa)
ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးဂ်ာနယ္လစ္အသင္း (Myanmar Women Journalist Society)
ျမန္မာမီဒီယာေရွ႕ေနမ်ားကြန္ယက္ (Myanmar Media Lawyer Network)
ျမန္မာသတင္းသမားမ်ားကာကြယ္ေရးေကာ္မတီ (Protection Committee for Myanmar Journalists)
ပဲန္ ျမန္မာ (Pen Myanmar)
ျပည္ၾကီးခင္ (Pyi Gyi Khin)
ျမန္မာနိ္ုင္ငံေတာင္ပိုင္းဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ယက္ (Southern Myanmar Journalist Network)
လားရႈိးသတင္းသမားမ်ားအဖြဲ႔ (Lashio Reporters Group)

Updated endorsement

အသံ (Athan)
ညီမ်ွျခင္းျမန္မာ (Equality Myanmar)
ျမန္မာနိုင္ငံလြတ္လပ္ေသာေရွ႕ေနမ်ားအသင္း (Independent Lawyers’ Association of Myanmar)
ဖြ႔ံျဖိဳးမႈအတြက္ ျမန္မာ့အိုင္စီတီက႑ (Myanmar ICTs for Development Organization)

မူရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဤေနရာ၌ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။