ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး “အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈရပ္တန္႔ေရးအတြက္ ၁၆ ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈ” သဝဏ္လႊာ

ကရင္ဘာသာျဖင့္

မူရင္း ထုန္ျပန္ခ်က္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ကရင္ဘာသာႏွင့္ ျမန္မာဘာသာတို႔ျဖင့္ ဤေနရာ၌ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

Send this to a friend