ေကအဲန္ယူ – ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏ (၆) ၾကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုအျမဲတမ္းေကာ္မတီ အေရးေပၚအစည္းအေဝးမွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Send this to a friend