ဥပကၡာမျပဳေကာင္းေသာဘဝမ်ား သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

မူရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဤေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ဥပကၡာမျပဳေကာင္းေသာဘဝမ်ားအစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံုကို ဤေနရာတြင္ ရယူပါ။

Send this to a friend