သက္ဆိုင္သူထံ ျပန္ပို႔ရန္ – ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ထံသို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ရမည္

ေယဘုယ်အႏွစ္ခ်ဳပ္

MNHRC ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတအမိန္႔အာဏာျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ တည္ေထာင္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ (ေကာ္မရွင္ဥပေဒ) ျပ႒ာန္းျခင္းျဖင့္ တရားဝင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ယခင္ ANNI အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ေကာ္မရွင္၏ အဖဲြ႔၀င္မ်ားေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း၊ ယခင္စစ္အစိုးရေဟာင္းႏွင့္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားနီးစပ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈ ကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံသည့္ ေတြးေခၚပံုအေလ့အထ ကင္းမဲ့ျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စိုးရိမ္ပူပန္စရာမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံႏိုင္စြမ္း ကင္းမဲ့ေနသည္။ ပါရီအေျခခံမူ မ်ားႏွင့္ အျပည့္အ၀ကုိက္ညီေၾကာင္း ျပသႏုိင္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မ်ားကုိသာ ‘က’ အဆင့္ သတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ GANHRI-SCA ၏၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ အစီရင္ခံစာတြင္ MNHRC အား ‘က’ အဆင့္ မသတ္မွတ္ခဲ့ေပ။ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ၎၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာတြင္ ျပႆနာရွိေနသည့္အခ်က္ ခုနစ္ခ်က္ကို ဆပ္ေကာ္မတီက ေထာက္ျပခဲ့ရာ ယင္းတုိ႔မွာ – က) အဖဲြ႔၀င္ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မႈ၊ ခ) လူထုဆူပူမႈ သို႔မဟုတ္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ား၌စြမ္းေဆာင္မႈ၊ ဂ) အလႊာစံုစနစ္၊ ဃ) လံုေလာက္ေသာ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ႏွင့္ ဘ႑ာေရးလြတ္လပ္မႈ၊ င) အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းရာ ေနရာမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ၊ စ) ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစနစ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ဆ) ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာတို႔ ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားတြင္မူ MNHRC သည္ အက်ဥ္းေထာင္ ေစာင့္ၾကည့္မႈ၊ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ၊ ႏုိင္ငံတကာမွ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ အကူအညီလက္ခံမႈတို႔တြင္ တိုးတက္မႈရွိခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းတိုးတက္မႈမွာ GANHRI-SCA မွ ေထာက္ျပသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကိုေျဖရွင္းရာ၌ အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ အလုပ္ျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။

ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ GANHRI-SCA အစီရင္ခံစာကို ရည္ညႊန္းလ်က္ MNHRC အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္ –

  • လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝမႈ – အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး စံသတ္မွတ္ ခ်က္မ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံထားသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ၊
  • ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ အာမခံထားၿပီး အစိုးရထံမွ အမွီခိုကင္းမႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ၊
  • အလႊာစံုစနစ္၊
  • လံုေလာက္ေသာရင္းျမစ္မ်ား၊
  • စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ရန္လံုေလာက္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရပ္မ်ား။

ထုိ႔အျပင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ MNHRC တည္ေထာင္ခ်ိန္မွစ၍ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၏ပံုစံႏွင့္ မေတာ္တေရာ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ပံုစံအပါအဝင္ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနအေပၚ MNHRC ၏ တုံ႔ျပန္မႈကိုလည္း ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမည္ျဖစ္သည္။ MNHRC အား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးသည့္ ပင္မစာတမ္းျဖစ္ေသာ ေကာ္မရွင္ဥပေဒကိုလည္း ဆန္းစစ္သံုးသပ္ၿပီး ဥပေဒပိုင္းအရ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ လက္ေတြ႔လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤအစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံုကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ရယူပါ။

ဤအစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံုကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ရယူပါ။