Press Release 200 Views

လူ႔အခြင့္အေရး ျမႇင့္တင္ကာကြယ္ေပးျခင္းကို ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အား မျဖစ္မေန ေသြးသစ္ေလာင္းရမည္

(ရန္ကုန္ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္) ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC) ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လက္ရွိေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ေတြးေခၚပံုအေလ့အထမ်ားသည္ လူ႔ခြင့္အေရးကို ထိေရာက္စြာ အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ ျမႇင့္တင္ေပးေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဟန္႔အတားသဖြယ္ ျဖစ္ေနသည့္အျပင္ အဆိုးဆံုးမွာ ျမန္မာစစ္တပ္ကို အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္ MNHRC သည္ ဒိုင္းသဖြယ္အသံုးခ်ျခင္း ခံေနရသည္ဟု အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္း ၁၂ ဖြဲ႔မွ ယေန႔ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာအသစ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ MNHRC အား ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရန္ကိုလည္း ၎အစီရင္ခံစာတြင္ ေတာင္းဆိုထားပါသည္။

“တစ္ကယ္အေရးပါတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခုခ်ိန္ထိ MNHRC ကေနၿပီးေတာ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တာ မရွိသေလာက္ပါပဲ။” ဟု စစ္မွန္ေသာျပည္သူ႔ေက်းကၽြန္အဖြဲ႔၏ ဒါရိုက္တာ သြင္လင္းေအာင္မွ ေျပာသည္။ “အခုဆို တစ္ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔ လူ႔အခြင့္အေရးျပႆနာေတြနဲ႔ ၾကံဳေနရတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ သမိုင္းမွာ အင္မတန္ အေရးပါတဲ့ကာလတစ္ခုကုိ ရင္ဆိုင္ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို္႔ႏိုင္ငံအတြက္ အစိုးရနဲ႔စစ္တပ္တို႔ရဲ႕ လြမ္းမိုးမႈေအာက္ကေနလြတ္ကင္းၿပီး သမာသမတ္က်က်နဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ ရွိတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တစ္ခု ခုခ်ိန္မွာ အရင္ကထက္ပိုၿပီးေတာ့ေတာင္ လိုအပ္ေနပါတယ္။” ဟု ၎က ဆက္ေျပာပါသည္။

သက္ဆိုင္သူထံျပန္ပို႔ရန္ – ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ အတြက္ လႊတ္ေတာ္ထံသို႔ ျပန္လည္တင္သြင္းရမည္” အမည္ရွိ အစီရင္ခံစာသည္ အာရွေဒသ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ဌာနမ်ားဆိုင္ရာ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကြန္ရက္ (Asian NGOs Network on National Human Rights Institutions – ANNI) ၏ အာရွေဒသ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးဌာနမ်ား ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား အေပၚ သံုးသပ္တင္ျပထားသည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခန္းျဖစ္သည္။ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား အတိုင္း MNHRC မွ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ ရွိမရွိႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္အား ၎စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ျပန္လည္သံုးသပ္ တင္ျပထားပါသည္။ ပါရီအေျခခံမူမ်ား (Paris Principles) တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အဓိက အခ်က္မ်ားမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝမႈ၊ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျဖင့္ အာမခံထားၿပီး အစိုးရထံမွ အမွီခိုကင္းမႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ၊ အလႊာစံုမႈ၊ လံုေလာက္ေသာရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

“MNHRC ရဲ႕ အဓိက အားနည္းခ်က္ေတြကေတာ့ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္တဲ့အခါ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ အာဏာလႊမ္းမိုးမႈကေန ကင္းလြတ္တဲ့ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မႈမ်ိဳး မလုပ္ႏိုင္တာဘဲျဖစ္တယ္။” ဟု ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔၏ သုေတသနညႊန္ၾကားေရးမွဴး Alex Moodie က ေျပာသည္။ “MNHRC အေနနဲ႔ လြတ္လပ္အမွီခိုကင္းၿပီး ထိေရာက္လာေစဖို႔၊ ပါရီအေျခခံမူမွာ ထည့္သြင္းထားတဲ့ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းေတြကို ေလးစားလိုက္နာတဲ့ ေကာ္မရွင္မ်ိဳးျဖစ္ဖို႔က လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ေကာ္မရွင္ဥပေဒျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။” ဟု ၎ကဆက္ေျပာသည္။

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဥပမာ ကိုပါႀကီးႏွင့္ ဘရန္ေရွာင္တို႔၏ အမႈမ်ား၌ ေကာ္မရွင္၏ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပံုနမူနာအရ MNHRC မွ ျမန္မာအစိုးရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအား ထိခုိက္ေစမည့္ သို႔မဟုတ္ သိကၡာက်ေစမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာျပဳလုပ္ျခင္း၊ လူသိရွင္ၾကား ေျပာဆိုေဝဖန္ျခင္းမ်ားအား ေရွာင္က်ဥ္မႈမ်ား ရွိေနသည္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ MNHRC သည္ စစ္တပ္၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈေအာက္တြင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

“ျမန္မာစစ္တပ္က ရခုိင္၊ ကခ်င္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔လို ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြက အရပ္သားလူထုအေပၚ ဆိုးရြားတဲ့လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို စနစ္တက် က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ က်ဴးလြန္ေနတယ္။” ဟု ေရွ႕ေျပးအသံအဖဲြ႔မွ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေအာင္ခုိင္မင္းက ေျပာသည္။ “ဒါေပမယ့္ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ အဲလိုျပစ္မႈ က်ဴးလြန္တဲ့သူေတြ ဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ႔ေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူလုပ္ေဆာင္တာမ်ိဳး ဘာမွမရွိဘူး။” ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

စစ္မႈထမ္းေဟာင္းႏွစ္ဦးပါဝင္သည့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေတြးေခၚပံု အသိတရား ေခါင္းပါးမႈကို ဤအစီရင္ခံစာမွ မီးေမာင္းထိုး တင္ျပထားပါသည္။ “အခုလက္ရွိ ေကာ္မရွင္က လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေျခခံသေဘာတရားေတြကို နားလည္းမလည္၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥေတြလုပ္တဲ့ အေတြ႔အၾကံဳ ေနာက္ခံလည္း မရွိဘဲနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မလဲ။” ဟု ဒီမုိကေရစီဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီမွ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးမွဴးျဖစ္သူ သဥၨာရႊန္းလဲ့ရည္မွ ေျပာပါသည္။ “လက္ရွိေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ေတြရဲ႕ သက္တမ္းက ၂၀၁၉ မွာ ကုန္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအခ်ိန္က ေကာ္မရွင္ကို လူ႔အခြင့္အေရး အေတြ႔အၾကံဳၾကြယ္ဝၿပီး သမာသမတ္က်တဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြနဲ႔ ေသြးသစ္ေလာင္းဖို႔ အခ်ိန္ေကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟုလည္း ၎ကဆက္ေျပာသည္။

MNHRC ၏ အမွီအခိုကင္းမႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္ဥပေဒတြင္ အေရးပါေသာ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈမ်ားအား လႊတ္ေတာ္မွ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဤအစီရင္ခံစာကို ပါဝင္ျပဳစုေရးသားေသာ အဖြဲ႔အစည္း ၁၂ ဖြဲ႔မွ အၾကံျပဳ တိုက္တြန္းထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ MNHRC မွ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုမိုတက္ၾကြစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္နွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၌ စစ္တပ္မွ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္တိုင္ေအာင္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပိုဆိုးမလာေစေရး၊ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ား ထပ္မံနစ္နာမႈမ်ား မရွိေစေရးအတြက္ ပဋိပကၡ အေျခအေနကို ပိုမိုနားလည္မႈရွိရွိ အျမင္က်ယ္က်ယ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း အၾကံျပဳထားပါသည္။

 

ထပ္မံသိရွိလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္

  • ေအာင္ခိုင္မင္း၊ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔

+၉၅ (၀) ၉၂ ၆၁၀၀ ၉၉၉၅၊ akm@progressive-voice.org (ျမန္မာ/အဂၤလိပ္ဘာသာ)

  • Alex Moodie၊ သုေတသနညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔

+၉၅ (၀) ၉၇ ၈၀၀၉ ၆၄၄၀၊ alex@progressive-voice.org (အဂၤလိပ္ဘာသာ)

  • သဥၨာရႊန္းလဲ့ရည္၊ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးမွဴး၊ ဒီမုိကေရစီဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီ

+၉၅ (၀) ၉၇ ၉၅၅၇ ၄၇၇၅၊ thinzarshunleiyi@gmail.com (ျမန္မာ/အဂၤလိပ္ဘာသာ)

  • သြင္လင္းေအာင္၊ ဒါရိုက္တာ၊ စစ္မွန္ေသာျပည္သူ႔ေက်းကၽြန္အဖြဲ႔

+၉၅ (၀) ၉၂ ၅၀၇၉ ၅၉၁၅၊ thwinlinnaung.gps@gmail.com (ျမန္မာ/အဂၤလိပ္ဘာသာ)

 

အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္

ဤအစီရင္ခံစာကို ေရးသားထုတ္ေဝသူမ်ားမွာ – ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔ (PV)၊ ဒီမိုကေရစီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီ (ACDD)၊ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႔ (BM)၊ အနာဂတ္အလင္းတန္းဆံုမွတ္ (FLC)၊ မ်ိဳးဆက္လိႈင္း (GW)၊ စစ္မွန္ေသာ ျပည္သူ႔ေက်းကၽြန္အဖြဲ႔ (GPS)၊ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမႇင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႔ (HRDP)၊ မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း (HURFOM)၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစည္းအရံုး – ထိုင္းႏိုင္ငံ (KWAT)၊ ေလာကအလင္း (Loka Ahlinn)၊ စမိုင္းလ္ပညာေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (Smile) ႏွင့္ Synergy (Social Harmony Organization) တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာသည္ အာရွေဒသ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးဌာနမ်ားဆိုင္ရာ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကြန္ရက္ (Asian NGOs Network on National Human Rights Institutions – ANNI) ၏ အာရွေဒသ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးဌာနမ်ား ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအေပၚ သံုးသပ္တင္ျပထားသည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခန္းျဖစ္ပါသည္။

ဤသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာဘာသာကို ဤေနရာတြင္ ရယူပါ။

ဤသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အဂၤလိပ္ဘာသာကို ဤေနရာတြင္ ရယူပါ။

ဤအစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံုကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ရယူပါ။