ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ/တာဝန္ခံမႈရရွိေရးတို႔အတြက္ ျပည္ပေရာက္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေတာင္းဆိုထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

Send this to a friend