Statement 711 Views

ႏိုုင္ငံတကာရာဇဝတ္မႈခံုုရံုုး ICC မွ ျမန္မာစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား စံုုစမ္းစစ္ေဆးရန္ လြတ္လပ္ေသာကုုလသမဂၢအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔၏ ေတာင္းဆုုိမႈမ်ားအေပၚ ကရင္နီလူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ားကြန္ယက္ (KCSN)မွ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုုေၾကာင္း သေဘာထားထုုတ္ျပန္ခ်က္

September 16th, 2018  •  Author:   Karenni Civil Society Network  •  1 minute read
Featured image

လြတ္လပ္ေသာ ကုုလသမဂၢအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔၏ ၾသဂုုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ထုုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ အပါအ၀င္ ျမန္မာ စစ္တပ္ထိပ္ပိုုင္း ေခါင္းေဆာင္ (၆)ဦးကုုိ ရခိုုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ရိုုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားအား လူမ်ဳိးတံုုးသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ရခုုိင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုုအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈတိုု႔အား က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုုင္ငံတကာရာ ဇ၀တ္မႈခံုုရံုုး ICC မွ စံုုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆုုိမႈအေပၚ မိမိတိုု႔ ကရင္နီလူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ား ကြန္ယက္မွ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုုပါသည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ ႏိုုင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈခံုုရံုုး ICC အဖြဲ႔၀င္ႏိုုင္ငံမဟုုတ္ေသာ္လည္း ႏိုုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈခံုုရံုုးအဖြဲ႔ ICC တရားရံုုးမွ စံုုစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူႏိုုင္ၿပီး ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္း ျပစ္မႈက်ဴး လြန္ေၾကာင္း လြန္ခဲ့ေသာအပါတ္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္သည္ မွန္ကန္ ေသာဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ သမိုုင္း၀င္ မွတ္တိုုင္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတိုု႔  ရင္နီလူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ားကြန္ယက္ မွ ရႈျမင္ႀကိဳဆိုုပါသည္။

ျမန္မာတပ္မေတာ္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုုမ်ားအေပၚ  ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ၊ အေလာင္း ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈ၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားအား မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီး မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း လြတ္လပ္ေသာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔မွ အေသးစိပ္ထုုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားမွ ၎ရာဇ၀တ္မ်ားအားလုုံးကုုိ ကရင္နီျပည္ရွိ ျပည္သူလူထုုမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္မႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။

၁၉၆၂ ခုနွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ စစ္အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွစ၍ ကရင္နီလူမ်ိဴး နွင္႔က်န္တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုမ်ားျဖစ္ေသာ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ျမန္မာ၊ ရွမ္း တိို႔သည္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔၏ ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းကို ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားခဲ႔ပါသည္။ ကရင္နီ တိုင္းရင္းသားတို႔အေနျဖင့္ ၁၉၇၄၊ ၁၉၉၂ နွင့္ ၁၉၉၆ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ျဖတ္ေလးျဖတ္ မဟာဗ်ဴဟာ စစ္ဆင္ေရးအရ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာကရင္နီ ျပည္သူမ်ား ျမန္မာစစ္တပ္တို႔၏ ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အသက္အိုးအိမ္ပစၥည္းမ်ား ဆံုးရွံးခဲ့ရပါသည္။

၂၀၁၇ ခုုႏွစ္၊ ကရင္နီျပည္တြင္ အရပ္သား (၁)ဦးႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတုုိးတက္ေရးပါတီရဲေဘာ္ (၃)ဦးတိုု႔အား ျမန္မာစစ္တပ္မွ ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ ဤက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈအေပၚ အမ်ဳိးသားဒီမိုုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ကာကြယ္ေျပာဆိုုျခင္းမရွိဘဲ ႏႈတ္ဆိတ္ေနသည္ကုုိ ေတြ႔ရသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အား တိုုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ား ဆက္လက္က်ဴးလြန္ခြင့္ ျပဳရာေရာက္သည္။

ရခိုုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားတိုုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္တိုု႔၏ လူ႔အ ခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ႏိုုင္ငံေတာ္၏ အတိုုင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုုၾကည္သည္ ၾကား၀င္ဟန္႔တားျခင္း မေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မိမိတိုု႔ ကရင္နီလူမႈအသင္း အဖြဲ႔မ်ားကြန္ယက္ (KCSN)မွ လံုုး၀ ရႈပ္ခ်ပါသည္။

ထိုု႔ေၾကာင့္ မိမိတိုု႔ ကရင္နီလူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ားကြန္ယက္ (KCSN)အေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း(၇၀)ေက်ာ္ ကာလတြင္ တုုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအေပၚလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျမန္ မာစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေနာက္လိုုက္မ်ားတိုု႔သည္ ႏိုုင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခံုုရံုုးမွ စံုုစမ္းစစ္ ေဆးလြဲေျပာင္းအေရးယူသြားရန္ လြတ္လပ္သည့္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔၏ အေရးဆုုိ ေတာင္းဆုုိမႈအား ေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္း သေဘာထားထုုတ္ျပန္လိုုက္ပါသည္။

 

ဆက္သြယ္ရန္

ခူးကိုုရယ္ (ထိုုင္းႏိုုင္ငံ/ျမန္မာႏိုုင္ငံ)

Email     : [email protected]

Phone   : +66 82 196 2258

: +95 97  8951 9458

ရိခ်က္ ေဌးရယ္ (ၾသစေတးလ်ႏိုုင္ငံ)

Richard Htay Reh (Australia)

Phone : +61402 850 973

ခူးဦးရယ္ (အေမရိကန္)

Phone: +1 832 526 2849

 

ကရင္နီလူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ားကြန္ယက္(KCSN) အဖြဲ႔၀င္မ်ား

– ကရင္နီအမ်ဳိးသားလူငယ္အစည္းအရုုံး (KNYO)

– ကရင္နီအမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုုံး (KNWO)

– ကရင္နီအၿမဲစမ္း(KEG)

– ကရင္နီေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (KSU)

– ကရင္နီဥပေဒႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးစင္တာ (KnLHRC)

– ကရင္နီလူမႈဖူလုုံေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပင္မ (KSWDC)

– ကရင္နီဒုုကၡသည္ေကာ္မတီ (KnRC)

– ကရင္နီက်န္းမာေရးဌာန (KnHD)

– ကရင္နီစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ (KLCDC)

– ကရင္နီပညာေရးဌာန (KnED)

 – Karenni Society Filand (KnSF)

– DEEKU International

– Karenni-American Association (KnA)

– New Zealand Karenni Society (NZKS)

– Karenni Federation of Australia (KnFA)

သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ရယူပါ။

သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ရယူပါ။