Report 178 Views

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အက်ပ္အတည္း – အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းယႏၱရားမ်ား

September 16th, 2018  •  Author:   Progressive Voice  •  1 minute read
Featured image

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လက္ရွိအက်ပ္အတည္းက ညႊန္းျပေနသည္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ ရခိုုင္၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္သာမက ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ အျခားတိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌လည္း ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခ်ိဳးေဖာက္ အလြဲသံုးစား ျပဳေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိေနရာမ်ား၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ “ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒေအာက္တြင္ ႀကီးေလးေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း” ကုလသမဂၢမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားသည့္ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ (Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar – FFM) ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပကာ ယင္းအခ်က္ကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္တကြ အျခားထိပ္ပုိင္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ ငါးဦးတုိ႔အား ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအားဆန္႔က်င္သည့္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ကာ တရားစဲြဆုိ အေရးယူရန္ အစီရင္ခံစာမွ အၾကံျပဳတုိက္တြန္း ထားပါသည္။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအားဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ ၈၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္အား ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေစရေအာင္ ေမာင္းထုတ္မႈအတြက္ စီရင္ပိုင္ခြင့္အား က်င့္သံုးမည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္တရားရံုး (International Criminal Court – ICC) ၏ တရားစီရင္မႈမတုိင္မီ အႀကိဳျပင္ဆင္ေရးဌာန (Pre-Trial Chamber) မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့ပါသည္။

ယခုစာတမ္းသည္ ျမန္မာနိုုင္ငံ၏အေျခအေနကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ဖြယ္ရာ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းယႏၱရား အမ်ိဳးမ်ိဳးကို  တင္ျပထားပါသည္။ အနာဂတ္ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈွ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၾကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္မ်ားေပးအပ္ရန္ တာဝန္ေပးထားေသာ ယႏၱရားမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကုလသမဂၢ တြင္ စုေဆာင္းထားေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအေပၚ ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္ျဖင့္ ဤစာတမ္းကို အစပ်ိဳး မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ စစ္ရာဇဝတ္သားမ်ားအား အေရးယူႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ေရတိုအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ေရရွည္အတြက္ျဖစ္ေစ အသံုးျပဳရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအမ်ာဆံုးျဖစ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ယႏၱရားမ်ားကို ဆက္လက္မိတ္ဆက္ေပးသြားပါမည္။ ထုိ႔အျပင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဖတ္ရႈသူ နားလည္လြယ္မည့္ လ်ပ္တပ်က္ျမင္ကြင္း၊ ႏွင့္ အနာဂတ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားအတြက္ ေနာက္ခံအေျခအေနႏွင့္ ေသာ့ခ်က္က်သည့္ မွတ္သားစရာမ်ားကို ေပးေဝႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ဤစာတမ္းမွ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။

အခြင့္အေရးအေျခခံသည့္ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ICC မွတစ္ဆင့္သာလွ်င္ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈကို ရရွိႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ကာ ၎တို႔၏ေထာက္ခံမႈကို ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ ICC အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ “ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေစရေအာင္ ေမာင္းထုတ္ျခင္း” ဟူေသာ ရာဇဝတ္မႈအေပၚတြင္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိၿပီးျဖစ္သျဖင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္း (International Non-Government Organization – INGO) မ်ားမွ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား စံနစ္တက်စုေဆာင္းပံ့ပိုးေပးႏုိင္ေရး ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ICC ႏွင့္ တက္ၾကြစြာ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးလွပါသည္။ ေရတိုကာလတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ေနထုိင္ေနၾကေသာ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာစံနႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ စုေဆာင္း၊ ထိန္းသိမ္း၍ စံနစ္တက် ထားသိုမွတ္တမ္းျပဳထားရန္မွာလည္း အလားတူအေရးႀကီးပါသည္။

ဤစာတမ္း အျပည့္အစံုကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဖတ္ရန္။

ဤစာတမ္း အျပည့္အစံုကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဖတ္ရန္။