ျမန္မာဘာသာ ” ပန္းမန္သစ္ခြစံုလင္လွ…လူမႈဘဝသာယာလွ” အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ယခုအစီရင္ခံစာက လြန္ခဲ့တဲ့ ၄ ႏွစ္တာကာလအတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ သစ္ခြပန္းသုေတသန မွေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ သစ္ခြပန္းမ်ိဳးစိတ္အေရအတြက္၊ ႏို္င္ငံတကာကသတ္မွတ္ထားေသာ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည့္ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ားစာရင္းထဲမွာ ယခုသစ္ခြပန္းမ်ားက မည္သည့္အဆင့္မွာရွိေနတယ္၊ သစ္ခြပန္းမ်ိဳးစိတ္အခ်ိဳ႕နဲ႕ ဌာေနကရင္တိုင္းရင္းသားတို႕၏ဓေလ့ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအၾကား အေရးပါတဲ့ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား၊ စတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ဒီအစီရင္ခံစာမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။ သစ္ခြပန္းသုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္က ဌာေနကရင္အမ်ိဳးသမီးသုေတသနအဖြဲ႕တို႕ ေတြ႕ႀကံဳခဲရတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္သင္ခန္းစာမ်ားကိုလည္း ေဖၚျပထားပါတယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ မိမိေဒသအတြင္း၌ျဖစ္ေစ၊ အျခားေဒသမွာျဖစ္ေစ၊ ေပါက္ေရာက္ေနတဲ့ သစ္ခြပန္းမ်ားရဲ႕အေၾကာင္းကို လူထုက ပိုမိုသိလာေစဖို႕၊ သစ္ခြပန္းမ်ားကို ပိုမိုတန္ဘိုးထားလာေစဖို႕၊ ထို႕ျပင္ သဘာဝဇီဝမ်ိဳးကြဲနဲ႕ဓေလ့ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ သုေတသနျပဳလုပ္ေရးေတြမွာ ေဒသခံလူထုကိုယ္တုိင္ တက္တက္ၾကြၾကြပါဝင္လိုစိတ္မ်ား တိုးပြားလာေစရန္အဖို႕အတြက္ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ အျပည့္အစံုကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ရယူပါ။

အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံုကို ကရင္ဘာသာျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ရယူပါ။

Send this to a friend