ျပည္သူလူထု လိုလားခ်က္ကို သိသင့္ၿပီ – လြတ္လပ္စြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူငယ္မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္ရွားမႈ

July 12th, 2018  •  Author:   Progressive Voice  •  1 minute read
Featured image

စာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္

လြတ္လပ္စြာစုေဝးျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ မရွိမျဖစ္ေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုမ်ားမွ ၎တုိ႔ကိုယ္တုိင္ လြတ္လပ္စြာဖြင့္ဟ ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို စုေပါင္းကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူအား အသိျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္၊ အစိုးရမ်ားမွ အေရးတယူ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလာေစေရး ဖိအားေပးရန္အတြက္လည္းေကာင္း ခြင့္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္းကိစၥမ်ားကို ဖြင့္ဟေျပာဆိုၾကေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈမ်ား အပါအဝင္ ရွည္လ်ားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္း သမိုင္းရွိသကဲ့သို႔ ထိုသုိ႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးမႈမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္မွ တစုိက္မတ္မတ္ ၿဖိဳခြဲေသာ ၾကာျမင့္သည့္ သမိုင္းလည္း ရွိၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္အာဏာရွင္အုပ္စိုးမႈကို လူငယ္မ်ားဦးေဆာင္ကာ ဆန္႔က်င္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ားကိုု ၿဖိဳခြဲခဲ့မႈက အေက်ာ္ၾကားဆံုးအျဖစ္ ပါဝင္ပါသည္။ မ်ားမၾကာမီက ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသူ (IDP) မ်ား၏ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား အေရးေပၚလိုအပ္ေနမႈႏွင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္အေပၚ တုံ႔ျပန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာဆႏၵျပပြဲမ်ားကို လူငယ္မ်ားက ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္ ထိုဆႏၵျပပဲြမ်ားအေပၚ တရားဝင္တုံ႔ျပန္မႈမ်ားက ရဲတပ္ဖဲြ႔ႏွင့္ စစ္တပ္အပါအဝင္ ျမန္မာအစိုးရ၏ စိတ္ဓါတ္ခံယူမႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္မည္၊ ထိန္းခ်ဳပ္မည္ဆိုသည့္အဆင့္မွ ေျပာင္းလဲမႈမရွိေသးေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ထိုအစား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ၎တို႔၏ အခန္းက႑ ေၾကာင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူလူငယ္ အနည္းဆံုုး ၄၇ ဦးသည္ ရဲႏွင့္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားကို တရားလက္လြတ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ေဝဝါးၿပီးဖိႏွိပ္သည့္ဥပေဒပုုဒ္မမ်ား ပါရွိေနဆဲျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ (ၿငိမ္းစုစီဥပေဒ) အရ တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရပါသည္။

ဤသုေတသနစာတမ္းတြင္ လတ္တေလာျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ၎ဆႏၵျပပဲြမ်ား အေပၚ အာဏာပုိင္မ်ား၏တုံ႔ျပန္ပံုဟူ၍ ႐ႈေထာင့္ ၂ ခု ပါဝင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပထမအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြားစုေဝးမႈမ်ားကို ဖိႏွိပ္တားဆီးၿပီး စီစဥ္စည္းရံုးသူမ်ားကို ရာဇဝတ္မႈဥပေဒမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုကာ ဘက္လိုက္ေသာ အဓမၼနည္းလမ္းျဖင့္ တရားဥပေဒအား လိုက္နာေစျခင္းကို ခြင့္ျပဳထားသည့္  ၿငိမ္းစုစီဥပေဒ၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္သံုးသပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားအား အဓိကအပိုင္း ၃ ပိုင္းအေနျဖင့္ ေတြ႔ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ပထမဦးဆံုး အခ်က္အေနျဖင့္ စုေဝးရန္အတြက္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုသည္ဟူေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္အစား ႀကိဳတင္အသိေပး အေၾကာင္းၾကားရန္သာ လိုသည္ ဟူေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၿငိ္မ္းစုစီဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္သည္ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္သေယာင္ ရွိေသာ္လည္း ႀကိဳတင္အသိေပးရာတြင္ မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းတင္ျပရမည္ဆိုသည့္ လုိအပ္ခ်က္သည္ တင္းက်ပ္လြန္းလွသည့္အျပင္ (၄၈) နာရီ ႀကိဳတင္အသိေပး အေၾကာင္းၾကားရန္ လုိအပ္ခ်က္သည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးမႈမ်ား ေကာက္ကာငင္ကာမျဖစ္ပြားေစရန္ ကန္႔သတ္ထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ယင္းကဲ့သို႔စုေဝးမႈ မ်ားသည္ ေဒသႏၱရအေျခအေနႏွင့္ အက်ံဳးဝင္သက္ဆိုင္မႈ ရွိ မရွိအား ေဒသႏၱရအာဏာပိုင္မ်ားမွ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္ ရွိသည္ဟူေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုက ေဒသႏၱရအာဏာပိုင္မ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးရန္ အေၾကာင္းၾကားမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ ထိေရာက္စြာျငင္းဆန္ႏိုင္သည့္၊ ကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ား ထပ္မံထည့္သြင္းႏိုင္ေစသည့္ ေနာက္ထပ္ မလြယ္ေပါက္လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို ဖြင့္ထားေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒႏွင့္ ၎ဥပေဒအား အေရးယူ လိုက္နာေစျခင္း၏ ဒုတိယျပႆနာမွာ အာဏာပိုင္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးမႈမ်ားအား တက္ၾကြစြာ ပံ့ပုိးစီစဥ္ ေပးျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေပးရမည့္အစား အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ကုိင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ဟု ဆက္လက္ယူဆေနၿပီး ထိုသို႔ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ နည္းနာမ်ားက လြတ္လပ္စြာစုေဝးခြင့္ နယ္ပယ္အတိုင္းအတာကို သိသာထင္ရွားစြာ ကန္႔သတ္ေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္သူမ်ားကိုပါ တန္ျပန္ဆႏၵျပသူမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ တုံ႔ျပန္ခံရျခင္းမ်ား စသည့္တန္ျပန္လက္စားေခ်မႈမ်ားဒဏ္ကို ခံရႏိုင္ေသာအႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္ အေနျဖင့္ ဤဥပေဒႏွင့္ ဤဥပေဒအား အေရးယူလိုက္နာေစျခင္း လကၡဏာသြင္ျပင္က ရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱရ အာဏာပုိင္မ်ားအား စီစဥ္တင္ျပထားေသာ စုေဝးမႈ၏အေၾကာင္းအရာေပၚ မူတည္၍ လြတ္လပ္စြာစုေဝးခြင့္ကို ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္ႏိုင္ရန္၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း တရားလက္လြတ္ လုပ္ဟန္ျဖင့္ ပစ္မွတ္ထားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။

ဤစာတမ္းတြင္ သံုးသပ္ထားေသာ ဒုတိယအေၾကာင္းအရာမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအေပၚ ထပ္ဆင့္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ထိပါးေနွာင့္ယွက္မႈမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္  လက္တေလာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားအျပား ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ ထိုလူငယ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားကို ၎တို႔၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ အဆင့္တိုင္းတြင္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရကာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းမႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ ၾကိဳတင္အသိေပး အေၾကာင္းၾကားမႈ ျပဳလုပ္္ခ်ိန္ႏွင့္ အဖမ္းခံရၿပီး တရားစြဲဆိုခံရခ်ိန္မ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားမွလည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားေရး အစြန္းေရာက္သမားမ်ားမွ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အရပ္ဘက္လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္းရွိ ၎တို႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း ၾကံဳေတြ႔ ခံစားၾကရပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ေလးေလးနက္နက္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ မရွိရံုသာမက ဆႏၵျပမႈကို ရပ္တန္႔ရုပ္သိမ္းရန္ ဖိအားေပးၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေနျခင္းကိုသာရည္ညႊန္းသည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိပါးေနွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကို လူပုဂၢိဳလ္အားျဖင့္ တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ မည္သိုု႔ပင္ျဖစ္ေစ ထုိအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ လတ္တေလာႏွစ္မ်ားတြင္ လူသိအမ်ားဆံုး ဆႏၵျပမႈမ်ား ထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္ ၾကံ့ၾကံ့ခံရပ္တည္ စည္းရုံးခဲ့ၾကပါသည္။

ဤသံုးသပ္ခ်က္စာတမ္း အျပည့္အစံုကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ရယူပါ။

ဤသံုးသပ္ခ်က္စာတမ္း အျပည့္အစံုကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ရယူပါ။