ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆုိသည့္ စာတမ္းတုိ

May 13th, 2018  •  Author:   Action Committee for Democracy Development and Progressive Voice  •  1 minute read

(ရန္ကုန္ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔) – ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ႏုိင္ငံသားအားလံုးမွ ၎တုိ႔၏  အေျခခံဒီမုိကေရစီ အခြင့္အေရးကို က်င့္သံုးႏုိင္သည့္ အေဆာက္အအံုပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ေအာက္တြင္ ဒီမုိကေရစီ ပိုမိုတုိးတက္လာေရး၊ တက္ၾကြေသာႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ တက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးကို ခြင့္ျပဳထားေသာဥပေဒ ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ထပ္မံျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္ေနေသးေၾကာင္း ဒီမုိကေရစီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီ ႏွင့္ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔ တုိ႔မွ ယေန႔ထုတ္ျပန္ထားေသာ စာတမ္းတုိတြင္ ဆုိထားပါသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ား  ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ရပ္ကြက္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တတိယ အၾကိမ္ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရလက္ထက္တြင္  ပထမဆံုး က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ နည္းနာမ်ားအပါအ၀င္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးတုိ႔ကို ျပဌာန္းထားသည္။

“လူထုအသံကို ထင္ဟပ္မႈမရွိတဲ့ ဟန္ျပေဒသႏၱရ ဒီမိုုကေရစီ မျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ရပ္ေက်းဥပေဒမွာ ျပႆနာျဖစ္ေနတဲ့ အခန္းေတြကို ဆန္းစစ္သံုးသပ္တာေတြ ျပင္ဆင္တာေတြ ဆက္လက္  လုုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ဒီမုိကေရစီဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတုိးတက္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီမွ မသဥၨာရႊန္းလဲ့ရည္က ေျပာသည္။ “ေဒသႏၱရေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမုိကေရစီအေျပာင္းအလဲ အတြက္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ပါတယ္။  အမ်ိဳးသမီး၊ လူငယ္နဲ႔ အျခားအပယ္ခံထားရတဲ့  လူနည္းစုေတြအပါအ၀င္ မဲေပးသူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ကန္႔သတ္တာမ်ိဳး မလုပ္သင့္ပါဘူး။”  ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ယင္းစာတမ္းတုိသည္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္း အမ်ားအျပား၏ အၾကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္မ်ားအေပၚ အေျချပဳထားၿပီး လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းတုိ႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ အျမင္သေဘာ ထားမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱရဒီမိုကေရစီ အားေကာင္းလာေစေရး အၾကံျပဳတုိတ္တြန္းခ်က္မ်ား၊  ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္  လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္း ကုိယ္စားျပဳမႈႏွင့္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ အျမင္သေဘာထားမ်ားကိုအေျခခံထားပါသည္။ လတ္တေလာျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ ယခင္ အလ်င္စလုိ ျပင္ဆင္မႈမ်ား၏ တုိးတက္မႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ၿပီး ရွင္းလင္းမႈ မရွိသည့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ကိုလိုနီေခတ္  ဥပေဒလက္က်န္ အာဏာရွင္ဆန္သည့္က်င့္သံုးမႈမ်ားေၾကာင့္ ယင္းဥပေဒသည္ ဒီမုိကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ အေျခခံအဆင့္အတန္း အားနည္းကာ စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္ရွိ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာအား ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို  အားေကာင္းေစသည့္ လက္နက္ တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ရွိေသာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (ေထြအုပ္) ကို တာ၀န္ခံရသည္။

“ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြက ျပည္သူလူထုအားလံုးရဲ႕ နိစၥဓူဝ ဘဝေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေနရၿပီး  သူတုိ႔ ကုိယ္စားျပဳထားတဲ့ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းအေပၚ တာဝန္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈ ရွိရပါမယ္။ ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ခံထားရတာမဟုတ္တဲ့ သူေတြအတြက္ လက္ညႇိဳးေထာင္ ေခါင္းညိတ္ အလုပ္လုပ္ေနဖုိ႔ မဟုတ္ဘူး။ ေထြအုပ္က ခန္႔အပ္ထားတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြဆုိတာကလည္း စစ္တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ျပည္ထဲ ေရးဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ပဲ အလုပ္လုပ္ေပးေနရတယ္။” ဟု ဒီမိုကေရစီဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ  ေကာ္မတီမွ ကိုရဲမင္းေနာင္က ေျပာသည္။ “ဒါေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုလည္း ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္။” ဟု ၎က ဆက္ဆိုသည္။

“ရပ္ေက်းဥပေဒ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခ်က္ တစ္ခုခ်င္းစီတုိင္းမွာ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္္မာ ႏုိင္ငံကို ေရွ႕႐ႈရည္မွန္းတဲ့ ဒီမုိကေရစီနည္းက် အေျခခံမူေတြနဲ႔ အားလံုးပါ၀င္မႈရွိတဲ့ မူ၀ါဒေတြကို အေျခခံတဲ့ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ိဳးကို ဦးတည္တဲ့  က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ထိေရာက္မႈရွိတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ ယွဥ္တြဲလုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔မွ ကိုေအာင္ခုိင္မင္းကေျပာသည္။ “ျမန္မာႏုိင္ငံမွာက မတူကြဲျပားတဲ့လူနည္းစုေတြ အမ်ားအျပား ေနထုိင္တဲ့ လူမႈအဝန္းအ၀ိုင္းတစ္ ခုျဖစ္တာေၾကာင့္  ဒီဥပေဒျပင္ဆင္မႈဟာ လက္ရွိ ဒီမုိကေရစီကို ဦးတည္ေျပာင္းလဲေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေအာက္ေျခက လူထုအသိုင္းအ၀ုိင္းအားလံုးရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈနဲ႔ ကုိယ္စားျပဳမႈေတြကို ထည့္သြင္းဖုိ႔အတြက္ အရမ္းကို အေရးၾကီးပါတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ေဒသႏၱရအဆင့္ဒီမုိကေရစီက မတူကြဲျပားမႈေတြကို ကိုယ္စားျပဳေပးဖုိ႔အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္တယ္။” ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ယခုစာတမ္းတုိတြင္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ျပႆနာမ်ားအျပင္ ေဒသႏၱရအဆင့္ ဒီမုိကေရစီ၊ ျပည္သူအားလံုး၏ ပါ၀င္ လႈပ္ရွားခြင့္ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေသာ မဲေပးခြင့္ကို အားေပးျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ စစ္တပ္ထံသုိ႔ အၾကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ထုိသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ နည္းက် လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေျခခံအဆင့္တြင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထပ္မံသိရွိလုိပါက ဆက္သြယ္ရန္

  • ရဲမင္းေနာင္၊ ဒီမုုိကေရစီဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီ၊ +၉၅ (၀) ၉၉ ၆၂၀ ၁၁၉၁၈ [email protected] (ျမန္မာဘာသာ)
  • သဥၨာရႊန္းလဲ့ရည္၊ ဒီမုုိကေရစီဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီ ၊+၉၅ (၀) ၉၇ ၉၅၅ ၇၄၇၇၅ [email protected]  (အဂၤလိပ္/ျမန္မာဘာသာ)
  • ေအာင္ခုိင္မင္း၊ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔ ၊+၉၅ (၀) ၉၂ ၆၁၀ ၀၉၉၉၅၊ [email protected] (အဂၤလိပ္/ျမန္မာဘာသာ)

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

လက္ကမ္းစာေစာင္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

လက္ကမ္းစာေစာင္ အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။