အေျခခံလူတန္းစား၏ဒီမုိကေရစီ – ရပ္ကြက္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒအား သုံသပ္ျခင္း

May 12th, 2018  •  Author:   Action Committee for Democracy Development and Progressive Voice  •  0 minute read
Featured image

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၌ ျပဌာန္းအတည္ျပဳခဲ့ေသာ ရပ္ကြက္ သိုု႔မဟုုတ္ ေက်းရြာအုုပ္စု အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒသည္ ယခင္ ကိုုလိုုနီေခတ္ကာလ ေဒသႏၱရအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒမွ ဆင္းသက္လာေသာ၊ ရွင္းလင္းမႈ မရွိသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင့္ အာဏာပိုုင္ဆန္ဆန္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင္႔ က်ပန္းဆန္ဆန္ ျပဌာန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါဥပေဒအေပၚ တတိယႀကိမ္ေျမာက္ တုုိးတက္ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း လူထုုပါဝင္မႈရွိေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ ဒီမိုုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုု၏ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈမ်ားကိုု ပ်က္ျပယ္ေစသည့္ ျပႆနာအရင္းခံက႑မ်ား ဆက္လက္ပါဝင္ေနပါသည္။ ထိုု႔အျပင္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကိုု ခန္႔အပ္ရသည့္ အေထြေထြအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကိုု ႀကီးၾကပ္ရေသာ တပ္မေတာ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနအတြက္လည္း ၎ဥပေဒသည္ အာဏာႀကီးမားေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ကုုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ လက္နက္ကရိယာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနေပသည္။

ရပ္ကြက္ သိုု႔မဟုုတ္ ေက်းရြာအုုပ္စုု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒသည္ ရပ္ရြာလူထုု အသိုုင္းအဝန္းႏွင့္ နိုုင္ငံေတာ္ အၾကား အဓိက ဆက္သြယ္ေပးေနေသာအရာ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ေဒသႏၱရဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္လည္း စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈအရ ေအာက္ေျခ အက်ဆံုုးျဖစ္ေနကာ ျပည္သူလူထုု၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုု ကိုုယ္စားျပဳေပးရမည္ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ ရပ္ကြက္ သိုု႔မဟုုတ္ ေက်းရြာအုုပ္စု အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ပြဲမ်ားသည္လည္း အေရးႀကီးလာရပါသည္။ ထိုုေဒသႏၱရ ေရြးခ်ယ္ပြဲမ်ားသည္ သာမန္နိုုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ၎တိုု႔၏ ဒီမိုုကေရစီအခြင္႔အေရးမ်ားကိုု လက္ေတြ႔ က်င္႔သံုုး နိုုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္ ဒီမိုုကေရစီဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ တက္ႂကြေသာ နိုုင္ငံသားအျဖစ္ရရွိမႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုုးရအုုပ္ခ်ဳပ္မႈရရွိေရးအတြက္ပါ အေရးႀကီးသည္ႏွင့္အမွ် ဒီမိုုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ လက္လြတ္ အဆံုုးရႈံး မခံနိုုင္ေသာ အစိတ္အပိုုင္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ေနေပသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဥပေဒအား အနည္းငယ္ ပိုုမိုုတိုုးတက္ေအာင္လုုပ္သည္မွအပ ေနာက္ထပ္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား မျပဳလုုပ္ပါက အႏၱရာယ္မ်ား ဆက္ရွိေနေသးကာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ဥပေဒမွ တာဝန္ ေပးထားမႈမ်ားသည္လည္း ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ မရွိလွေသာ ဗ်ဴရိုုကေရစီ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပံုုစံထက္ မပိုုေခ်။ အဆိုုးဆံုုးမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ အျခားဖယ္က်ဥ္ခံ လူနည္းစုုမ်ား၏ မဲေပးခြင္႔ကိုု ကန္႔သတ္ထားျခင္းျဖင္႔ ျပည္သူ၏အသံကိုု အျပည့္အ၀ ေဖာ္ထုုတ္ ေရာင္ျပန္ဟပ္နိုုင္ခြင္႔ကိုု မရရွိေစေသာေၾကာင္႔ ေဒသႏၱရအဆင့္ ဒီမိုုကေရစီ က်င္႔သံုုးမႈမွာ အေပၚယံ အလွျပ လုုပ္ေဆာင္ေနသည့္ပံုုစံအျဖစ္ ဤေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက ျဖစ္ေပၚေစနိုုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

လူထုုအေျချပဳ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင္႔ ဤဥပေဒကိုု ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ေပးရန္ တိုုက္တြန္း ေနစဥ္မွာပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အခန္းမ်ားကိုု ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း ထပ္မံ ျပင္ဆင္စရာ မ်ားစြာ ရွိေနေသးေပသည္။ ေအာက္ေျခ လူထုုအဆင္႔တြင္ ဒီမိုုကေရစီျဖစ္စဥ္ကိုု အေျခတည္နိုုင္ရန္ျဖစ္ေစမည္႔ ေဒသႏၱရ အေျခခံ ဒီမိုုကေရစီ၊ လူထုုပါဝင္မႈႏွင့္ မဲေပးခြင့္ တန္းတူညီမွ်မႈကိုု ျမွင္႔တင္ေပးရန္အလိုု႔ငွာ ဤအက်ဥ္းခ်ဳပ္စာတမ္းတြင္ ၫႊန္းျပ လမ္းေၾကာင္း ေပးထားသကဲ႔သိုု႔ ရပ္ကြက္ သိုု႔မဟုုတ္ ေက်းရြာအုုပ္စု အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ၏ ျပႆနာ ရွိေနေသာ ပုုဒ္မမ်ားကိုု ျပန္လွန္ သံုုးသပ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကိုု လႊတ္ေတာ္အေနျဖင္႔ မျဖစ္မေန ဆက္လက္၍ ျပဳလုုပ္ေနရန္ လိုုအပ္ပါသည္။

စာတမ္းတုိ အျပည့္အစုံ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

စာတမ္းတုိ အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။