မူတေရာ္(ဖာပြန္) ခရုိင္၊ တပ္မဟာ(၅)ေဒသအတြင္း တပ္မေတာ္ဘက္မွ တပ္အင္းအား ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္သည္။

Send this to a friend