ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ ကရင္နီျပည္နယ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း

စာတမ္းတုိ အျပည့္အစုံ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Download full briefer in English HERE.

 

Send this to a friend