သမၼတေဟာင္းဦးထင္ေက်ာ္တြ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ တာ၀န္ရွိမႈကုိ ရွာေဖြျခင္းဆုိင္ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္

Send this to a friend