ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

၁။ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာနုိင္ငံေတာ္၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ (PC) တို႔၏ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္ မတ္လ (၇) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွိ NRPC ရံုး၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ထိုအလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ျပည္နယ္အဆင့္နွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တုိ႔တြင္ နွစ္ဖက္အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္နုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ထို႔အျပင္ KNPP အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဆက္လက္ပါဝင္နုိင္ေရးကိစၥမ်ား ႏွင့္ UNFC ၏ အဆိုျပဳခ်က္ (၈) ခ်က္ထဲမွ ေၾကလည္မႈမရရွိေသးသည့္အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ –

၁။ နဲနယ္ပလိုး
၂။ တာေဂခ်ိဳင္း

(+၉၅) ၉၇ ၈၇၅၁ ၆၀၉၇

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Download this press release in English HERE.

Related Posts:

Send this to a friend