Statement 727 Views

ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းနွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

March 5th, 2018  •  Author:   230 Myanmar Civil Society Organizations and 25 Individuals  •  4 minute read

(၁)

ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ အၾကံျပဳစာမ်ားေပးပို႔ႏိုင္ရန္ ျပည္သူမ်ား ထံထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ျပင္ဆင္သည့္ ယခုဥပေဒၾကမ္းသည္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ လႊတ္ေတာ္မွ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ျပီး အဓိကျပင္ဆင္ခ်က္ (၃) ခ်က္ရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။

ပုဒ္မ ၂ အရ ၿပည္သူမ်ားသည္ “ႏိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူကိုယ္က်င့္တရား” တို႔ႏွင့္မဆန္႔က်င္မွသာ၎တို႔၏အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို က်င့္သံုးႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုျပဳထားသည္။

ပုဒ္မ ၃ အရ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကိုစီစဥ္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ကုန္က်ခံမည့္ အရင္းအျမစ္ကို အာဏာပိုင္တို႔ထံတင္သြင္းရသည့္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာတြင္ အေသးစိတ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ ေတာင္းဆို ထားသည္။

ပုဒ္မ ၄ အရ“ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊  သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္က်င့္တရား”တို႔ကို ဆန္႔က်င္ေသာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကိုေငြ၊ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္းလမ္း အားျဖင့္ ျဖစ္ေစအားေပးေထာက္ခံသည့္ မည္သည့္ပုဂိၢဳလ္ကိုမဆို ေထာင္ဒဏ္(၃)ႏွစ္နွင့္အကန္႔အသတ္ မရိွေသာေငြဒဏ္ က်ခံေစရန္ အဆိုျပဳထားသည္။

 (၂)

ပုဒ္မ(၂)ပါ ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ တိက်ေသာအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မရိွပဲ အာဏာပိုင္မ်ား အလိုအတိုင္း က်ယ္ျပန္႔စြာ အနက္ဖြင့္သံုးစြဲႏိုင္သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ “ႏို္င္ငံသားတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္း သာယာေရးသို႔မဟုတ္ ျပည္သူတို႔၏ကိုယ္က်င့္တရားအက်ိဳးငွာ ျပ႒ာန္းထားသည့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္လွ်င္ဆိုသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္သည္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ(၃၅၄)တြင္ ျပ႒ာန္းပါရိွျပီး ယေန႔တုိင္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ကိုပင္ လက္ရိွျငိမ္းစုစီဥပေဒႏွင့္ ထပ္မံျပင္ဆင္မည့္ ဥပေဒတို႔တြင္ ပိုမိုတင္းက်ပ္ေအာင္ ထည့္သြင္းရန္ ၾကိဳးစားေနသည့္ လကၡဏာမ်ားေတြ႔ရသည္။ ထိုအခ်က္ကို ျပင္ဆင္ခ်က္ မူၾကမ္းမွ ပယ္ဖ်က္သင့္ျပီး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္လည္း အဓိပၸာယ္တိက်စြာဖြင့္ဆိုသင့္သည္။

ပုဒ္မ(၃)ပါ ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္လံုျခံဳခြင့္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပလိုသူမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္ လံုျခံဳမႈကိုေသာ္လည္းေကာင္း တိုက္ရိုက္ ထိခိုက္ေစသည္။

ပုဒ္မ(၄)ပါ ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္လိုသူမ်ား၏အကူအညီရယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို ေငြအား၊လူအား၊ ရိကၡာပစၥည္းအားျဖင့္ သုုိ ့မဟုုတ္ အၿခားနည္းလမ္းအားၿဖင့္ အားေပးေထာက္ခံပါ၀င္လိုသူမ်ား၏ အကူအညီ ေပးပိုင္ခြင့္မ်ားကို ကန္႔သတ္ ထိခိုက္ေနျပီး အဆိုျပဳထားေသာျပစ္ဒဏ္မွာလည္း မူရင္းဥပေဒပါ အျမင့္ဆံုး ျပစ္ဒဏ္ထက္ အဆမ်ားစြာ ပိုမိုေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

(၃)

ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒသည္ၿပည္သူတို႔၏မူလအခြင့္အေရး ျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို ျမွင့္တင္ေပး၍ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္လိုသူျပည္သူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန္သာ ျဖစ္သင့္ျပီး ျပစ္ဒဏ္ တစံုတရာခ်မွတ္ရန္ မပါ၀င္သင့္ေပ။ 

ယခုျပင္ဆင္မည့္အခ်က္မ်ားသည္ျပည္သူမ်ား၏လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကိုက်င့္သံုးရာတြင္ ပိုမိုအခက္အခဲ ျဖစ္ေစရန္ ကန္႔သတ္မည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္ေနျပီး ဥပေဒကိုလက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အာဏာပိုင္မ်ားက ႏိုင္ငံေရးအရ မလိုလား သူမ်ားကို လိုသလိုဖိႏွိပ္ႏိုင္ေသာဥပေဒတရပ္ျဖစ္လာႏိုင္သျဖင့္ အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္မည္ဆိုပါကလက္ရိွဥပေဒတြင္ ပါရိွေနသည့္ ျပည္သူမ်ား၏မူလအခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနေသာအခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖင့္သာ ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို ပိုမိုျမွင့္တင္ေပးရန္ေတာင္းဆိုအပ္သည္။

(၄)

ျငိမ္းခ်မ္းေသာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအား ရပ္တန္႔ေစရန္အာဏာမွာ ဆႏၵျပမႈတစ္ခု၏ အျပဳအမူသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ ေပၚေပါက္ေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ေနျပီး၊ အမွန္တကယ္လည္း ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ခဏအတြင္း ခ်က္ခ်င္း ျဖစ္လာနိုင္သည္ဟု သက္ေသျပနိုင္သည့္ အေၿခအေနမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္သင့္သည္။ အၾကမ္းဖက္မွႈႏွင့္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ ပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္းသည္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သည့္ အေျခအေနတြင္သာမကဘဲ အျခားေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္လည္း ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိကာ ယင္းအတြက္ သီျခားတားၿမစ္ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားရွိျပီးျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ျငိမ္းစုစီဥပေဒအရကာကြယ္ေပးထားေသာ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကိုအလြဲသံုးစားျပဳ၍ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးမုန္းတီးမႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေပၚေပါက္ေစရန္ အားထုတ္မႈမ်ား ရိွလာမည္ကိုစိုးရိမ္ပါက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၃၆၄) တြင္ “ႏို္ုင္ငံေရးကိစၥ အလို႔ငွာ ဘာသာသာသနာကိုအလြဲသံုးစားမျပဳရ။ ထုိ႔ျပင္ လူမ်ိဳးေရး ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရး ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္၊ တစ္ဂိုဏ္း ႏွင့္တစ္ဂိုဏ္း မုန္းတီးျခင္း၊ ရန္မူျခင္း၊ စိတ္၀မ္းကြဲျခင္း တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေပၚေပါက္လာရန္ အေၾကာင္းရိွေသာ အျပဳအမူသည္ ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္။ ထုိအျပဳအမူမ်ိဳး အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးႏိုင္ရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္း ႏိုင္သည္။” ဟု ျပ႒ာန္းထားျပီးျဖစ္၍ အဆိုပါျပဌာန္းခ်က္အရ သီးျခားဥပေဒတရပ္ ေရးဆြဲ ျပဌာန္းျခင္းျဖင့္သာ ကာကြယ္ သင့္ေၾကာင္းအၾကံျပဳတိုက္တြန္းသည္။

 

ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ဆက္သြယ္ရန္

09 400301452 ၊09 97923822၊09 778432670၊ 09 5136519 ၊ 09 790642468၊ 09 5103725 ၊ 09 795574775

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
1. ၈၈ ကရင္မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ ့
2. ၈၈ ၿငိမ္း/ပြင့္ (ၿမိတ္)
3. ၈၈ (ရွမ္းၿပည္)
4. ကယား MATA
5. ကရင္မြန္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအဖြဲ ့
6. ကလ်ာဏမိတၱေဖာင္ေဒးရွင္း
7. ဥာဏ္လင္းသစ္ ရည္ညႊန္း စာၾကည့္တုုိက္
8. စိမ္းလန္းျပင္ဦးလြင္ Green Trust – Pyin Oo Lwin
9. စိမ္းေရာင္စို(တံတားဦး)
10. စိမ္းလန္း အမိေၿမ ဖြံ ့ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးအသင္း
11. စိတၱသုုခ ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးအင္စတီက်ဴ ့
12. ေဆြသဟာ လူမူအဖြဲ ့အစည္း
13. ဇလဲလူငယ္အဖြဲ႕
14. ဇာမဏီၿမန္မာ
15. တုုိးတက္ေသာ ဒီမိုုကရက္တစ္ အင္အားစုုမ်ား
16. ေတာင္သူလယ္သမားအက်ိဳးေဆာင္ကြန္ရက္
17. ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေရလုပ္သားမ်ား အက်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကြန္ရက္၊ ၿမစ္က်ိဳးတုုိက္နယ္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး။
18. ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ (စစ္ကုုိင္းတုုိင္းေဒသၾကီး)
19. တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံအမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕
20. ဒီမိုုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ ့
21. ဒိုု ့ေၿမကြန္ရက္ (LIOH)
22. ႏွလံုုးလွအင္းေမာင္မယ္ (အင္းေလး)
23. ေႏြအရိပ္စာၾကည့္တိုက္
24. ေပါင္းကူး – Paung Ku
25. ပ်ိဳေမ့အိမ္ လူမူဖြံ ့ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးအသင္း (အင္းစိန္)
26. ၿပည္ခရုုိင္မွုုိင္းကြန္ရက္
27. ၿပည္ေထာင္စုုတုုိင္းရင္းသားေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢ
28. ၿပည္ၾကီးခင္ Pyi Gyi Khin
29. ၿပည္သူ ့လွုုပ္ရွားမွုုၿမင့္တင္ေရးကြန္ရက္ MMAN
30. မႏၱေလးတုုိင္းေဒသၾကီး လူငယ္ကြန္ရက္
31. ၿမန္မာႏုုိင္ငံေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ (MFU)
32. ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ကြန္ရက္ All Myanmar Trade Union’s Network (AMTUN)
33. ၿမန္မာမီဒီယာ ေရွ ့ေနမ်ားကြန္ရက္ Myanmar Media Lawyers Network
34. ၿမန္မာႏုုိင္ငံေလၿဖတ္သူမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း Stroke Association of Myanmar
35. ၿမန္မာလူထုုမဟာမိတ္ (ရွမ္းၿပည္)
36. ျမစ္မခေစာင့္ၾကည့္ေရး
37. မြန္ျပည္လူ႕ အခြင့္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (Human Rights Foundation of Monland – HURFOM)
38. မြန္လူငယ္ကြန္ရက္၊ ေရးလမုိင္း၊ မြန္ၿပည္နယ္။
39. မ်က္၀န္းသစ္အသိပညာရပ္၀န္း
40. မိုင္းပန္လူငယ္အဖြဲ႕ Mong Pan Youth Association
41. မိထၳီလာ ၿပည္သူ ့အက်ိဳးေဆာင္ ကြန္ရက္
42. ေမတၱာလက္ကမ္း Metta Let Kann (MLK)
43. ေၿမာက္ဦးလူငယ္မ်ားအစည္းအရံုုး – MUYA
44. ေမၿမိဳ႕ ေတာင္သူကြန္ရက္
45. မအူပင္ႏုုိင္ငံေရးတက္ၾကြလွုုပ္ရွားသူမ်ားအဖြဲ ့
46. ေရသန္ ့ေထာက္ကူ – Thirst Aid
47. ေရွ႕ေျပးအသံအဖဲြ႔ (Progressive Voice)
48. ေရႊမင္းသားေဖာင္ေဒးရွင္း
49. ေရ႔ႊၿခံေၿမ ကြန္ရက္၊ ကြမ္းၿခံကုန္း
50. ေရႊျခေသၤ့လူမႈေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအဖြဲ႔(ေရႊဘိူ)
51. ေရႊျခေသ႔ၤေတာင္သူကြန္ရက္(ေရႊဘိုခ႐ိုင္)
52. ေရႊရိပ္စစ္
53. ရန္ကုုန္တုုိင္း MATA အလုုပ္အမွုုေဆာင္အဖြဲ ့
54. ရန္ကုုန္ၿပည္သူ ့အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ရက္
55. လူ ့အခြင့္အေရးကာကြယ္ၿမွင့္တင္ေရးကြန္ရက္၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ ့နယ္၊ မေကြးတုိင္းေဒသၾကီး။
56. လူမူဖြံ ့ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္၊ ေပါင္ၿမိဳ ့နယ္၊ မြန္ၿပည္နယ္။
57. လူ ့ေဘာင္သစ္ လူငယ္
58. လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ အက်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရး ေကာ္မတီ (ရန္ကုုန္)
59. လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ အက်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရး ေကာ္မတီ (လက္ပန္းေတာင္းေဒသ)
60. လမ္းေၾကာင္းမွန္ (စာေပႏွင့္လူမႈ့ကြန္ရက္) ကေလးဝၿမိဳ႕
61. လြတ္လပ္ေသာ ေၿမသိမ္းခံ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအဖြဲ ့(ဗုုိလ္ကေလး)
62. ၀ိမုုတၱိ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ ့
63. သီလ၀ါ ေၿမသိမ္းခံ လယ္သမားမ်ား
64. သင့္ၿမတ္သူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္အဖြဲ ့(PoPP)
65. ေသြးစည္းညီညြတ္ေသာသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာ)
66. အလင္းေစတမန္ စာၾကည့္တုုိက္
67. အလုပ္သမားအဖြဲ ့ဖြဲ ့စည္းေပၚေပါက္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးအသိပညာေပးေရး ပဲခူးကြန္ရက္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး။
68. အလင္းသီတံ
69. အသံ-လြတ္လပ္စြာထုုတ္ေဖာ္ေၿပာဆုုိခြင့္ လွုုပ္ရွားမွုုအဖြဲ ့
70. အလင္းသစ္လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္း ( ALT )
71. အလံနဲ ့အသံ – Flag & Voice
72. အၿဖဴေရာင္တြဲလက္မ်ား
73. ဥသွ်စ္ပင္ လူငယ္ကြန္ရက္၊ ဥသွ်စ္ပင္ၿမိဳ ့၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ ့နယ္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး။
74. 90s’ Kids Team
75. Action Committee for Democracy Development (ACDD)
76. Action Group for Farmer Affair (AGFA)
77. Agency for Basic Community Development – ABC
78. All Arakan Students’ and Youths’ Congress (AASYC)
79. Arakan CSOs Network – Rakhine
80. Arakan Rivers Network (ARN)
81. Assistance Association for Political Prisoners (AAPP)
82. Association of Citizens’ Rights Protection  (ACRP)
83. Association of Human Rights Defenders and Promoters (HRDP)
84. Awaken Buddhist Youth
85. Bedar Social Development Group
86. Better Life Organization
87. Bikes in Yangon
88. Burma Monitor
89. Burma Rivers Network (BRN)
90. Burmese Women Union (BWU)
91. Center for Environment and Resources Development in Arakan (CERDA)
92. Cherry Image
93. Chin Land Affair Network (CLAN)
94. Chindwin Institute- Monywa
95. Citizens Action for Transparency
96. Civil Authorize Negotiate Organization (C.A.NMYANMAR)
97. Coexist
98. Community Response Group (COMREG)
99. Democracy Forward
100. Democratic Education Corner
101. Democratic Youth Organization
102. Environmental Conservation And Farmer Development Organization (Shan)
103. Equality Myanmar (EQMM)
104. Equity For All (Meiktila)
105. Exodus (Hlaing Tharyar)
106. Farmers And Land workers Union (Myanmar)
107. Fingers Network
108. Former Political Prisoners Society (FPPS)
109. Fortify Rights
110. Free Expression Myanmar (FEM)
111. Free Thinkers
112. Future Green Organization
113. Future Light Center (FLC)
114. Gaihahita Enviornment Group
115. Gender Equality Network (GEN)
116. Generation Wave (GW)
117. Generation Youth
118. Genuine People’s Servants (GPS)
119. Green Network Sustainable Environment Group (Magway)
120. Green Rights Organization (Shan State)
121. Halcyon
122. Htoi Gender and Development Foundation
123. Human Rights Documentation Networks (HRDN) Shan State
124. Human Rights Educators Association (HREA)
125. Human Rights Educators Network
126. Institute of Governance Study
127. Investigating Committee for Violation of Human Rights
128. iSchool-Myanmar
129. Justice Drum ကြန္ရက္၊ ရွမ္းၿပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း။
130. Kachin Peace Network
131. Kachin State Women Network
132. Kachin Women Peace Network
133. Kachin Women Union
134. Karen Women Organization
135. Karenni Ever Green ( KEG )
136. Karenni Human Rights Group ( KnHRG )
137. Karenni National Women Organization  (KNWO )
138. Karenni National Youth Organization  ( KNYO )
139. Karenni State Farmers Union ကရင္နီျပည္ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ(KSFU)
140. Kayah State Student Union ( KSSU )
141. Kayah State Youth Network
142. Kayan New Generation Youth ( KNGY )
143. Kayan Women Organization  ( KyWO )
144. KESAN Karen Environmental and Social Action Network
145. KingsNQueens LGBT Organization
146. Kuki Affairs Council of Myanmar
147. Kyaut Phyu Ruyal Development Association (KRDA)
148. LAIN Technical Support Group ( Karenni State )
149. Law Home
150. Loka Ahlinn
151. Mandalay Community Center (မႏၱေလးလူထုုေနရာ)
152. Mandalay Regional Youth Association (MRYA)
153. MATA Ayeyarwady Working Group
154. Mawlamyine Youth Association
155. Meiktila LGBT Network
156. Member of Parliament Union- 1990
157. Metta Development Foundation
158. Mon CSO network
159. Mon MATA
160. Mon Region Land User network
161. Mon Social Development Network
162. Mon State CSO network
163. Mon State Youth Network
164. Mon Women Network
165. Mon Women’s Organization
166. Mon Young Monk Network_MYMN
167. Mon Youth Educators Organization (MYEO) မြန္လူငယ္ပညာေပးအဖြဲ ့
168. Mwetaung Area Development Group (MADG)
169. Myanmar Cultural Research Society –MCRS
170. Myanmar Deaf Society
171. Myanmar ICT for Development Organization (MIDO)
172. Myanmar Journalist Union (MJU)
173. Myanmar Women Journalists Society
174. Myanmar Youth for Peace Development – MYPD
175. National Network for Education Reform (Bago)
176. National Network for Education Reform (NNER – Magway)
177. National Network for Education Reform (NNER – Tannintharyi)
178. National Network for Education Reform (NNER – Yangon)
179. National Network for Education Reform (NNER)
180. NINU (Women in Action Group)
181. Open Development Foundation
182. Oway Youth Institute – အုုိးေ၀လူငယ္အဖြဲ ့
183. PACE-G
184. Parents, Families and Friends of LGBTIQAMyanmar (PFLAG-MYANMAR)
185. Peace and Development Center (Meiktila)
186. Peace World Gender Organization
187. Peace, Development and Civic Engagement
188. Peasants’ Legal Aid Network (Arakan)
189. PEN Myanmar
190. People for People (PFP)
191. People’s Alliance for Credible Elections-PACE
192. POINT-Promotion Of Indigenous and Nature Together ပိြဳင့္ရိုုးရာ၀န္းက်င္ျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕
193. Protection Committee for Myanmar Journalists (PCMJ)
194. Public Alliance for Democracy
195. Public Network (Bago)
196. Ramkhye – ရမ္းေခး ၿမစ္ၾကီးနား ကြန္ရက္၊ ၿမစ္ၾကီးနား၊ ကခ်င္ၿပည္နယ္။
197. RDO (Regional Development Organization) – Bogalay
198. Sagaing Regional Youth Network
199. Salween Alliances Group (SAG) SHAN
200. Save the Inle Lake
201. School of Law, Gender & Politics (SLGP)
202. Smile Education and Development Foundation (SEDF)
203. Socialist Alternative (SA)
204. SYNERGY
205. Ta’ang Women’s Organization (TWO)
206. Tampadipa Institute
207. Thazin Legal Aid
208. The Fifth Pillar
209. The Helpers for Perfect Democracy (HPD)
210. The Seagull: Human Rights, Peace and Development
211. The Wings Institute
212. Thint Myat Lo Thu Myar (TMLTM)
213. Triangle အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ ့
214. Union Lawyers’ and Paralegals’ Association
215. Union of Karenni State Youth ( UKSY )
216. University Teachers’ Association (UTA)
217. WE Generation Network တို႔မ်ိဳးဆက္ကြန္ရက္
218. WFFP
219. White Maker Group (သာစည္)
220. Women for Justice
221. Women Peace Network
222. Women’s Initiative Platform
223. Women’s League of Burma (WLB)
224. WIN-Peace
225. Yangon School of Political Science (YSPS)
226. Yangon Watch
227. Yangon Youth Network (YYN)
228. Youth Development Network- i3 ေက်ာက္ပန္းေတာင္း
229. Youth Initiative Human Rights (YIHR)
230. Phan Tee Eain (Creative Home) ဖန္တီးအိမ္

 

တသီးပုုဂၢလ ေထာက္ခံသူမ်ား

1. ဦးစိန္၀င္း (မအူပင္ ၿပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္)
2. ကုုိၿမတ္ေက်ာ္ (မိုုးကုုတ္)
3. ဦးညြန္ ့၀င္း (ရန္ကုုန္)
4. ကုုိေ၀လုု (ေၿမာက္ဥကၠလာပ)
5. ဦး၀င္းခ်ိဳ (တက္ၾကြလွုုပ္ရွားသူ)
6. မေအးေအးခုုိင္ (ABSDF ရဲေဘာ္ေဟာင္း)
7. ကုုိသန္ ့စင္စုုိး (ရန္ကုုန္)
8. ဦးဂဲနက္စ္ -အထက္တန္းေရွ ့ေန ၊ ၀ုုိင္းေမာ္ၿမိဳ ့။
9. ကုုိသူရမ်ိဳး (88)
10. Bosco@ Saw Thu Ya Aung
11. မစ္ကီႏုုိင္ (ပါရီ)
12. မဇာၿခည္ဦး (လူ ့အခြင့္အေရးတက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူ)
13. ကုုိဟိန္းထက္ (ၿပည္ေထာင္စုုအဆင့္ လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီ၀င္ – တနသၤာရီတုုိင္း)
14. ႏုုိင္ႏုုိင္ေအာင္ (ပဲခူးၿမိဳ ့တက္ၾကြလွုုပ္ရွားသူ)
15. ဦးဗစ္တာ (ရန္ကုုန္)
16. ကုုိေရႊေအာင္သင္း (လြတ္လပ္ေသာ ၿပည္သူ ့ဘက္သားစာေရးသူ)
17. ကုုိထြန္း၀င္းေအာင္ (တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူ- ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ ့)
18. ေမာင္ေမာင္စုုိး (စာေရးသူ)
19. ထက္ရွိဳင္း (Focal Person of Bago NNER)
20. ၿငိမ္းပုုိင္ဦး (ရွမ္းၿပည္နယ္ေၿမာက္ပုုိင္း)
21. မင္းစစ္ႏုုိင္ (ႏုုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအဖြဲ ့-ၿမင္းၿခံ)
22. ႏြယ္ဇင္ထက္ (ဧရာ၀တီ လူငယ္ကြန္ရက္)
23. မခင္စႏၵာ (Civic Educator)
24. ေမာင္ေမာင္ပီ (ပုုလဲ)
25. မခင္စႏၵာညြန္ ့(တက္ၾကြလွုုပ္ရွားသူ)

 

ထုတ္ျပန္ေၾကညခ်က္ကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။