ရခုုိင္ၿပည္နယ္၊ ေၿမာက္ဦးၿမိဳ ့တြင္ ၿဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡတြင္ေသဆံုုးခဲ့သည့္ ရခုုိင္ၿပည္သူမ်ားအတြက္ ၀မ္းနည္းေၾကာင္း ACDD ၏ သေဘာထားထုုတ္ၿပန္ၿခင္း

ရခုုိင္ၿပည္နယ္၊ ေၿမာက္ဦးၿမိဳ ့တြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ရခုုိင္အခ်ဳပ္အၿခာအာဏာက်ရံွုုးၿခင္း အခမ္းအနား ေဟာေၿပာပြဲ ကုုိ သက္ဆုုိင္ရာမွာ ပိတ္ပင္တားၿမစ္သည့္ ကိစၥႏွင့္ပက္သက္၍ လူထုုမွမေက်နပ္၍ ခြင့္ၿပဳရန္ေတာင္းဆုုိရာ လူစုုလူေ၀းၿဖစ္ေပၚကာ ရဲမွ ေသနတ္ပစ္လူစုုခြဲခဲ့သၿဖင့္ ၿပည္သူ (၁၉) ဦးထိခိုုက္မွုု ၿဖစ္ေပၚကာ (၇) ဦးေသဆံုုးၿပီး (၁၂)ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္းေသဆံုုးသူ လူငယ္မ်ားထဲမွ (၄)ဦးတြင္ အၾကမ္းဖက္ ရုုိက္ႏွက္ခံခဲ့ရသည့္ ဒဏ္ရာမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၁။ ေသဆံုုးခဲ့ရသည့္ ဆႏၵၿပခဲ့သည့္ ရခုုိင္ၿပည္သူ လူငယ္မ်ား ႏွင့္ ထိခုုိက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သူမ်ားအတြက္  ရခုုိင္ၿပည္ေန ၿပည္သူမ်ား၊ မိသားစုုမ်ား ႏွင့္ထပ္တူ၀မ္းနည္း စိတ္မေကာင္း ၿဖစ္ရပါသည္။

၂။ ဆႏၵၿပလူထုုအားဟန္ ့တားရာတြင္ ေၿမာက္ဦးၿမိဳ့နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ့၏ လက္နက္ၿဖင့္အၾကမ္းဖက္မွုု ေၾကာင့္ ၿပည္သူမ်ား အသက္ဆံုုးခဲ့ရသည့္အေပၚ ACDD က ၿပင္းထန္စြာ ကန္ ့ကြက္ရွုုတ္ခ်သည္။

၃။ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္သည့္ ၿပည္သူမ်ားအေပၚ ယခုုကဲ့သုုိ ့လက္နက္အင္အားသံုုးအၾကမ္းဖက္၍ လူစုုခြဲရန္ ေၿဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းကုုိ ရဲမ်ားက အသံုုးၿပဳခဲ့ၿခင္းသည္ ၿမန္မာၿပည္ ဒီမုုိကေရစီဖြံၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးအတြက္ မ်ားစြာ စုုိးရိမ္မကင္းၿဖစ္ေစရၿပီး ရခုုိင္ၿပည္နယ္အစုုိးရ၊ ၿပည္ေထာင္စုု အစုုိးရတုုိ ့သည္ တာ၀န္ယူမွုု၊ တာ၀န္ခံမွုု အၿပည့္ၿဖင့္ က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားကုုိအေရးယူအၿပစ္ေပးရန္တာ၀န္ရွိသည္။ စစ္ေတြတြင္ ဆက္လက္ ၿဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ဆႏၵၿပမွုုမ်ား ႏွင့္ လူထုုလွုုပ္ရွားမွုုမ်ားတြင္လည္း လက္နက္မဲ့ ၿပည္သူမ်ားအေပၚ ယခုုကဲ့သုုိ ့အၾကမ္းဖက္မွုုထပ္မံ မၿဖစ္ေပၚရန္အတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကုုိ ပန္ၾကားေၾကာင္း ACDD ၏ သေဘာထား ထုုတ္ၿပန္ လုုိက္ရသည္။

ဆက္သြယ္ရန္။ ။

ကုုိေက်ာ္ထြီး (PLAN-A) ေၿမာက္ဦး – ၀၉ ၂၅၂၂၈၉ ၁၂၂ ၊ ၀၉ ၇၉ ၄၄၈၀၇၆၇

မသဥၹာရႊန္းလဲ့ရည္ (ACDD Advocacy Coordinator) – ၀၉ ၇၉ ၅၅၇၄၇၇၅

ထုတ္ျပန္ေၾကညာ်ခ်က္ကို ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

 

Send this to a friend