ရခုိင္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်ဆုံးျခင္းေန႔ (၂၃၃)ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူထုအားအၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္း သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္အတြက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

Send this to a friend