Press Release 600 Views

ေကအဲန္ပီပီရဲေဘာ္သုံးဦး ႏွင့္ အရပ္သားတစ္ဦးအား ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈအေပၚ ကရင္နီလူမႈအဖြဲ႔အစည္းကြန္ယက္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

January 9th, 2018  •  Author:   Karenni Civil Society Network  •  0 minute read
Featured image

ကရင္နီ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကြန္ယက္(ေကစီအက္စ္အဲန္) အေနျဖင့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဒီဇဘၤာလ(၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ(ေကအဲန္ပီပီ)၏ ရဲေဘာ္(၃)ဦးႏွင့္ အရပ္သား(၁)ဦးတုိ႔အား ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈအေပၚ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်ပါသည္။

အဆုိပါသတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ပြားရသည္မွာ ဒီဇဘၤာ(၁၉)ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ကုိ ျဖတ္သန္းသြားသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္ကားမ်ားကုိေကအဲန္ပီပီရဲေဘာ္မွ ရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္းအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္မွ လက္တုန္႔ျပန္လုိက္ ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိစစ္ကားမ်ားသည္ ေရွ႔တန္းစစ္စခန္းမ်ားသုိ႔ ရိကၡာမ်ားပုိ႔ေဆာင္ၿပီး အျပန္လမ္းခရီးတြင္ တရားမ၀င္သစ္မ်ားကုိ ကားေပၚတင္ၿပီး ထင္းေျခာက္ႏွင့္၀ါးမ်ားျဖင့္ ဖုံးအုပ္ထားသည္။ ထုိစစ္ကားမ်ားကုိ လြိဳင္ေကာ္အေရွ႔ ဘက္ရွိခုႏွစ္မုိင္စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္တာ၀န္က်ေကအဲန္ပီပီရဲေဘာ္မ်ားမွ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရာ သစ္မ်ားေတ႔ြရွိေသာ္လည္း ကားမ်ားကုိလႊတ္ေပးခဲ့သည္။

ဒီဇဘၤာလ(၂၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၅)နာရီအခ်ိန္တြင္လြိဳင္ေကာ္ဒကစ လက္ေအာက္ခံ ခလရ(၅၄)၊ ခလရ(၁၀၂) ႏွင့္ ခလရ(၇၂)မွ အင္အား(၆၀)တုိ႔သည္ ေကအဲန္ပီပီ ခုႏွစ္မုိင္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ကုိ ၀င္ေရာက္စီးနင္းၿပီး ၀ုိင္းထားခဲ့ၾကသည္။ ရဲေဘာ္ေလးဦး ႏွင့္အရပ္သားတစ္ဦးကုိ ဓါတ္ပုံရုိက္မည္ဟုဆုိကာ တန္းစီထုိင္ခိုင္းၿပီး ထုိင္စဥ္တြင္ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္သြားကာ ေကအဲန္ပီပီရဲေဘာ္သုံးဦးႏွင့္အရပ္သားတဦးကုိ သတ္ျဖတ္သြား သည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္ကုိထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ေသာ ေကအဲန္ပီပီရဲေဘာ္တစ္ဦးမွ ျမင္ေတြ႔ခဲ့သည္။

ယခုလုိမတရားေသာ သတ္ျဖတ္မႈအေပၚ ေကစီအက္စ္အဲန္အေနျဖင့္ ထိန္႔လန္႔တုန္လႈပ္မိသည့္ အေၾကာင္းမွာ လူေလးဦးကုိေသြးေအးေအးျဖင့္သတ္ျဖတ္သြားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဦးဆုံး၌ သစ္မ်ားကုိခုိးထုတ္သြားသည့္ အဓိက အျပစ္က်ဴးလြန္သူမွာ ျမန္မာစစ္တပ္သာျဖစ္သည္။ ေကအဲန္ပီပီရဲေဘာ္မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ သံယံဇာတမ်ားခုိးယူမႈတုိင္းတြင္ ကာကြယ္တားဆီးရန္ အခြင့္အေရးရွိၿပီး ထုိသုိ႔ျဖစ္ရမည့္အစား ျမန္မာစစ္တပ္၏ အာဏာသုံးမႈကုိစိန္ေခၚသည့္သတၱိကုိယခုလုိအေရးယူခံရၾကသည္။

ယခုလုိ မတရားမႈကုိေဒါသျဖစ္ေစၿပီး ကရင္နီေတာင္သူလယ္သမားဂႏွင့္ ၢ ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ားသမဂ ၢ အဖြဲ႔၀င္တုိ႔သည္ ဒီဇဘၤာ(၂၂)ရက္ေန႔၌ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႔တြင္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အစုိးရသည္ လူထုအသံကုိ နားေထာင္ရမည့္အစား ဇန္န၀ါရီလ(၅)ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ဆႏၵျပပြဲ ဦးေဆာင္သူ လူငယ္(၅)ဦးကုိ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့သည္။ ယခုလုိ အစုိးရမွ ကရင္နီလူငယ္ေခါင္းေဆာင္(၅)ဦးကုိ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားမႈအေပၚ ေကစီအက္စ္အဲန္အေနျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်ပါသည္။

ဤျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေဖၚေဆာင္ေနေသာ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ သေဘာရုိးမႈအေပၚ မယုံၾကည္မႈကုိပုိမုိျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုရရွိေရးအတြက္ တန္းတူရည္တူပါ၀င္ႏုိင္မည့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါ၀င္သြားရန္ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ေကအဲန္ပီပီသည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ယခုေနာက္ဆုံးျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားအရ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၁၉၄၈ခုႏွစ္အထိ လုယူဖ်က္ဆီးခံရမႈမတုိင္ခင္သမုိင္းအစဥ္အလာအရ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ကရင္နီျပည္ႏွင့္ ကရင္နီလူထု၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္ဆုိင္မႈအခြင့္အေရးကုိ ေလးစားမႈမျပဳသည္ကုိ ညြန္ျပလ်ွက္ရွိသည္။ ထုိကတည္းက က်ဴးေက်ာ္သူ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ထပ္ခါတလဲ ေျမလွန္စစ္ဆင္ေရးမ်ား၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာ နယ္ေျမႏွင့္ လူဦးေရ ရွင္းလင္းေရးမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး သဘာ၀သယံဇာတမ်ားထုတ္ယူျခင္း (ေရအားလ်ွပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေျမေအာက္သတၱဳ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ သစ္မ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း) ႏွင့္ ယေန႔တုိင္ အိမ္မျပန္ႏုိင္ေသးသည္႔ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ျပည္တြင္း ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားကုိ နယ္ေျမတြင္းမွ ႏွင္ထုတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾ့ကသည္။ က်ေနာ္တုိ႔အေနျဖင့္ ယခု ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အေရးယူျခင္းမရွိသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအေပၚ လူမ်ိဳးစုသန္႔စင္ေရးႏွင့္အလားတူခံစားလာခဲ့ၾကပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ေကစီအက္စ္အဲန္အေနျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ထံ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

1. လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားမွ ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈ ကုိတရားမ်ွတစြာ စုံစမ္းေဖၚထုတ္ေပးေရးဆုိသည့္ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိျမန္မာအစုိးရမွ ခ်က္ခ်င္းအေကာင္ အထည္ေဖၚရမည္။ ႏုိင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္မႈေအာက္တြင္ အစုိးရအဖြဲ႔၀င္ႏွင့္ ေကအဲန္ပီပီ အဖြဲ႔၀င္ပါ၀င္သည့္ပူးတြဲ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ထားရွိရမည္

2. တရားမ်ွတမႈအတြက္ေတာင္းဆုိသည့္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္(၅)ဦးကုိခ်က္ခ်င္းလြတ္ေပးရန္ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔အ ေပၚစြက္ဆုိခ်က္မ်ားအားလုံး ရုပ္သိမ္းရန္အစုိးရႏွင့္စစ္တပ္အားေတာင္းဆုိသည္။

3. တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားရွိ သဘာ၀သယံဇာတထုတ္ယူျခင္းကုိ ရပ္တန္႔ရန္ အစုိးရႏွင့္စစ္တပ္အား ေတာင္းဆုိ္သည္။

4. တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမအတြင္း တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေၾကညာရန္အစုိးရႏွင့္စစ္တပ္အား ေတာင္းဆုိသည္။

5. အစုိးရႏွင့္စစ္တပ္သည္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ဖက္ဒရယ္အေျခခံဥပေဒကုိ ေရးဆြဲသြားရန္ ေတာင္းဆုိသည္။

ဆက္သြယ္ရန္။ ခူးကုိရယ္ ဖုန္း ၀၈၂ ၁၉၆ ၂၂၅၈

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။