သံသယစိတ္မ်ား။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ ယံုၾကည္မႈ ကပ္ဆိုက္ပံု

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ ္(National League for Democracy – NLD) ၏ ေရြးေကာကပ္ြဲေအာင္ျမင္မႈက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၅၄ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးေသာဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္ခံရသည့္အစိုးရ ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ NLD အာဏာရခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာတြင္ စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေရးတြင္ နက္နက္နဲနဲ ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္ၿပီး အျပစ္ေပးအေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေနမႈမွာလည္း ဆက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရာႏွင့္ခ်ီလႊတ္ေပးျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မူအေပၚ ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈရွိလာျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ တိုးတက္မႈတစ္စံုတရာရွိလာေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနတစ္ခုလံုး အေနျဖင့္မူ စိုးရိမ္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ဤအခင္းအက်င္းေအာက္တြင္ MNHRC အေနျဖင့္ ၎၏လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကို “က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ” ပံုစံျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ အားေပးျမႇင့္တင္သူ၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူအျဖစ္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္လာသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့သည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒေလးခု ကဲ့သို႔ေသာ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ေရးဥပေဒမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးလူနည္းစုတုိ႔၏ အခြင့္အေရးကို ဆက္လက္ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနၿပီး ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း အသံုးျပဳျခင္းကလည္း ဒီမိုကေရစီထြန္းကားမႈနယ္ပယ္ကို ဆက္လက္က်ဥ္းေျမာင္းေစသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၄၀ ရွိေနၿပီး ၂၀၉ ဦးမွာလည္း ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ အမႈရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။  ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ NLD ဥပေဒအၾကံေပး ဦးကိုနီ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ လုပ္ၾကံခံခဲ့ရျခင္းက လက္ရွိအေနအထားကို တုိးတက္ေျပာင္းလဲေစရန္ ႀကိဳးစားေနသူမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ မတည္ၿငိမ္သည့္ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျပသေနသည္။

အစီရင္ခံစာျမန္မာဘာသာ အျပည့္အစုံကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend