ျမန္မာနိုင္ငံရွိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္၌ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအားတိုက္ဖ်က္ျခင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္စာလႊာ ထုတ္ေဝ

လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈတို႔၌  ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို တုိက္ဖ်က္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားကို အကူအညီေပးနုိင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး အႏွစ္ခ်ဳပ္စာေစာင္တစ္ေစာင္ကုိ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ မႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန(MCRB)က ယေန႕ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ  ခြဲျခားဆက္ဆံ ခံရမႈကို အမ်ားဆံုးႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အုပ္စုမ်ားျဖစ္သည့္  – အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဴးသားခ်င္း ခ်စ္သူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးခ်င္းခ်စ္သူမ်ား၊ အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီးႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကိုခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ကဲ့ သို႔ေျပာင္း လဲခံယုူေနထိုင္သူမ်ား၊ HIVေရာဂါသည္မ်ား၊မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား ႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ လူနည္းစု တို႔အေပၚတြင္ မူဝါဒပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ဥပေဒ ႏွင့္ အေလ့အက်င့္ပိုင္းဆုိင္ရာတို႕အရ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မ်ားရွိေနသည္ဟု အႏွစ္ခ်ဳပ္စာေစာင္ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကုမၸဏီမ်ားက ၎တုိ႔၏ အလုပ္ခန္႔အပ္သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားထဲတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမျပဳမိေစရန္အတြက္ အႏွစ္ခ်ဳပ္စာေစာင္က မီးေမာင္းထိုးျပထားၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရသည့္အခါ ေျဖရွင္းနုိင္ရန္ အႏၱရာယ္မ်ားသည္ အုပ္စုတစ္စုစီအတြက္ လက္ေတြ႕က်သည့္ တိက်ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားလည္း ေပးထားသည္။ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္တြင္ျမန္မာ႔ စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူၿပဳဌာန (Myanmar Centre for Responsible Business MCRB) သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အုပ္စုအဖြဲ႔မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လိင္တူခ်စ္သူမ်ား ကုိယ္စား ၎တုိ႔အက်ိဳးအတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ HIV ေရာဂါေဝဒနာရွင္မ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ လူနည္းစုမ်ား တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းသည့္ ပြဲ ကို က်င္းပေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္စာေစာင္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၎တုိ႕၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ ရွိသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ အတြက္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤအႏွစ္ခ်ဳပ္စာလႊာသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးႏိုင္ရန္ ဦးတည္ထားသည့္ MCRBမွထုတ္ျပန္ထားေသာထုတ္ေဝမႈမ်ားထဲမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက႑တိုင္းႏွ င့္ဆက္ ႏြယ္ေ န    သည့္ အေႀကာင္းအရာမ်ား (Cross Cutting Issues) ကို အစီအစဥ္လိုက္ ထုတ္ေဝျခင္း၏ တစိတ္တပိုင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။  အျခား ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ“ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွိ ဌာေနတုိင္း ရင္းသားမ်ားရပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား” “ေျမယာ” ႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး ႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား”  တို႔႔ျဖစ္သည္။

 

စာတမ္းတို အျပည့္အစုံ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

စာတမ္းတို အျပည့္အစုံ အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend