အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမွ်တ၍ သာယာ၀ေျပာေသာ အနာဂတ္ေပၚထြန္းလာႏုိင္ေရးကုိ ဦးတည္လ်က္

အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစုံကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend