Statement 546 Views

ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ကရင္နီျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားရုပ္သိမ္းေပးရန္၊ အၾကီးစားဖြံံံ.ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားရပ္စဲရန္ ႏွင့္ ဒုုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဖူလုံေသာ လူသားခ်င္းအကူအညီမ်ားေပးရန္ KCSN မွ ေတာင္းဆုိျခင္း

June 20th, 2017  •  Author:   Karenni Civil Society Network  •  1 minute read
Featured image

ကရင္နီအရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကြန္ယက္ အေနျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တိုုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ အနီးကပ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္လွ်က္ရွိပါသည္။

၂၀၁၂ ခုုႏွစ္၊ ေအာက္တိုုဘာလ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာအစိုုးရႏွင့္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) တိုု႔အႀကား (၆)လတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သံုုးသပ္ခ်က္” ေလ့လာသုံးသပ္ေရးစာေစာင္ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ဘယ္မွာလဲ စစ္မွန္သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္” ေလ့လာသုံးသပ္ေရး စာေစာင္ႏွစ္ ေစာင္မ်ားထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ထုိစာေစာင္မ်ားျဖင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုုးရ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သုံးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုုႏွစ္၊ ႏိုု၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုုင္ရလာသည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) အစိုုးရလက္ထဲတြင္ တိုုင္းရင္း သားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ သိုု႔ေသာ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္အခ်ဳိ႕ ရရွိလာခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ အခ်ိန္အထိ ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အာမခံေပးႏုိင္မည့္ ခုိင္မာသည့္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္ေပၚတုိး တက္မႈမ်ား မရရွိေသးေခ်။

ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ အတားအဆီးတခုမွာ ကရင္နီျပည္နယ္တြင္ စစ္တပ္မ်ား တည္ရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကရင္နီျပည္ နယ္သည္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ရင္းေပါင္း (၂၂)ရင္းတည္ရွိကာ ေဒသခံလူထုမွ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ျပီး KNPP မွ ၂၀၁၂ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စုိးရိမ္မႈအျဖစ္ေဖၚျပသည့္ အမွတ္(၁၄) စစ္တပ္တန္းျမင့္ေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္းသည္ စစ္သင္တန္းအပါအဝင္ လက္နက္ၾကီးပစ္ခတ္ေလ့က်င့္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္လ်ွက္ရွိပါသည္။

KNPP ၏ ၂၀၁၂ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္သည့္ ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္းအၾကီဲးစားစီမံကိန္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ၾကိဳတင္အသိေပးညွိႏႈိင္းတုိင္ပင္မႈ ျပဳလုပ္ရမည္ ဆုိသည့္အခ်က္ပါရွိေသာ္လည္း ယခင္အစုိးရႏွင့္ ယခုအစုိးရတုိ႔သည္ အဆုိပါအခ်က္ ကုိ လ်စ္လ်ဴရႈျပီး အၾကီးစားစီမံကိန္းမ်ားကုိ အလ်င္စလုိ ေရွးတုိးျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

KNPP ႏွင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိျပီးေနာက္ ယခင္အစုိးရလက္ထဲတြင္ တရုတ္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ ကရင္နီျပည္နယ္ရွိ သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ ဧရာမ ရြာသစ္ေရကာတာစီမံကိန္းၾကီးအတြက္ တုိင္းတာမႈမ်ား ဆက္လက္ျ႔ပဳလုပ္ ခဲ့ၾကပါသည္။ ေရကာတာကုိ ျပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ၾကဳိတင္အသိေပးညွိႏႈိင္းတုိင္ပင္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ေရကာတာတည္ေဆာက္မည့္ေနရာသုိ႔ သြားေရာက္ရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

NLD အစုိးရ အာဏာရလာသည့္ေနာက္ ေရြွေတာင္ကုမၸဏီသည္ ေဒသခံလူထုကုိ တုိင္ပင္ညိွႏႈိင္းမႈမရွိဘဲ ေဘာလခဲျမိဳ႕နယ္အတြင္း ရွိ ပြန္ေခ်ာင္းတြင္ အထက္ေဟာ္ခမ္းေရကာတာတည္ေဆာက္ရန္ တုိင္းတာမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ ေရကာတာသည္ ပြန္ေခ်ာင္း၊ သံလြင္ျမစ္၏ ျမစ္လက္တက္တခုေပၚတြင္ ရာထားသည့္ ေရကာတာ (၅)ခုအနက္တခုျဖစ္ျပီး စကၤာပူကုမၸဏီတခုႏွင့္ ပူးတြဲျပဳလုပ္မည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသခံလူထု (၁၀၀၀)ေက်ာ္တုိ႔သည္ ေအာက္တုိဘာလ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အဆုိပါ ေရကာတာစီမံကိန္း အစီအစဥ္ကုိ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

ခုိင္မာသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ မရွိေသးေသာ္လည္း လူဦးေရ (၁၂၀၀၀)ေက်ာ္ေသာ ထုိင္းနယ္စပ္ရွိ ကရင္နီဒုုကၡသည္စခန္း(၂)ခုမွ ဒုုကၡသည္မ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းအကူအညီးမ်ားကုိ ျဖတ္ေတာင့္လာၾကသည္။ ခုိင္မာသည့္သေဘာတူညီခ်က္မရွိလ်င္ အဆုိပါဒုုကၡသည္မ်ား အိမ္ျပန္လ်ွင္ အခက္အခဲမ်ားစြာၾကံဳေတြ႔ၾကရလိမ့္မည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆုိေသာ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားေလ်ွာ့ခ်ျခင္းမရွိျခင္းေၾကာင့္ လုံျခံဳေရးအတြက္ အာမခံခ်က္မရွိျခင္းႏွင့္ ၄င္းတုိ႔အတြက္ အဆင့္အ တန္း၊ေျမယာ၊အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္သည့္ သေဘာတူညီ တူညီခ်က္မ်ား မရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကရင္နီအရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကြန္ယက္ အေနျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရအား ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ယုံၾကည္ မႈတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာအစုိးရမွ စတင္ျပီး ကရင္နီျပည္ရွိ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ား စတင္ရုပ္သိမ္းရန္ႏွင့္ အမွတ္(၁၄) တန္းျမွင့္ စစ္ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းကုိ ရုပ္သိမ္းရန္ ထပ္မံေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ ေဒသခံလူထုမွ စီမံကိန္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရွိ သည့္ ဖယ္ဒရယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမရွိမခ်င္း ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ အၾကီးစားစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚမႈကုိ ရပ္တန္႔ရန္ က်ႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ အလားတူ ေတာင္းဆုိပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလ်ဴရွင္မ်ားသည္ လုံေလာက္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ားကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ဒုုကၡသည္မ်ားအား မိမိတုိ႔ ဆႏၵအေလ်ာက္၊ လုံျခဳံစိတ္ခ်စြာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္ အိမ္မျပန္ရမခ်င္း ဆက္လက္ကူညီေထာက္ပ့ံရန္ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

ကရင္နီ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကြန္ယက္ (KCSN)

ဆက္သြယ္ရန္-

ခူးကုိရယ္                                     ဖုန္း ၀၈၂၁ ၉၆၂ ၂၅၈ (ထုိိင္း)

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။