ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ကရင္ျပည္သူလူထုမ်ားမွ ထုိင္းႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကုိ ေတာင္းဆုိလိုက္သည္

 

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend