KNU -မူတေရာ္ခရုိင္ရွိ ကရင္လူထုဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္မွဳအေပၚ IKO ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

 

မူရင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ဤေနရာတြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္သည္။

Send this to a friend