ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က်ား-မ တန္းတူေရးမဟာမိတ္အဖဲြ႔ (AGIPP) ၏ ဂ်န္ဒါ (က်ား-မေရးရာ) ရႈေထာင့္မွ ဆန္းစစ္ျခင္း စာတမ္း

 

ဆန္းစစ္ျခင္း စာတမ္း အျပည့္အစုံကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Related Posts:

Send this to a friend