၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံမွ ေပၚေပါက္လွ်က္ရွိေသာ ဥပေဒျပသာနာမ်ားႏွင့္ စပ္လွ်င္း၍ ထုတ္ျပန္ခ်က္

Send this to a friend