Statement 90 Views

Joint Statement: Myanmar Civil Society Calls for NLD Government to Fully Cooperate with U.N.-Mandated Fact Finding Mission to Myanmar

May 25th, 2017  •  Author:   60 Civil Society Organizations  •  4 minute read

Myanmar Civil Society Calls for NLD Government to Fully Cooperate with U.N.-Mandated Fact Finding Mission to Myanmar

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏အစီအစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔လာေရာက္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြမည့္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ အျပည့္အ၀ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ NLD အစိုးရကို ျမန္မာ့အရပ္ဖက္လူထုအဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ ေတာင္းဆိုျခင္း။

We, the undersigned Civil Society organizations, call on the National League for Democracy (NLD) Government to fully cooperate with the forthcoming International Fact Finding Mission into the human rights situation in Rakhine State and other ethnic states, as recently mandated by the United Nations Human Rights Council.

ေအာက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အရပ္ဖက္လူထု အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ မၾကာေသးမီကဖြဲ႔စည္းလုိက္သည့္၊ ရခုိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္ရာ ျပည္နယ္မ်ားရွိ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔ ႏွင့္ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD)အစိုးရကို ေတာင္းဆိုပါသည္။

We truly believe that the Fact Finding Mission is important for the people of Myanmar and our shared struggle for rule of law and human rights. The Fact Finding Mission will help the Government of Myanmar to uphold human rights, and it will foster a rule-oflaw culture by establishing the facts and identifying perpetrators of human rights violations to prevent future atrocity crimes in Myanmar.

ထိုအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္အေရးၾကီးသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္ပါသည္။  အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ ့သည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ျမွင့္တင္ရာတြင္ ျမန္မာအစိုးရကို ကူညီရာ ေရာက္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္တြင္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မွဳ ့မ်ားကိုတားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ေရး အတြက္လည္း၊ အခ်က္အလက္မ်ားရွာေဖြအတည္ျပဳကာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ့ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ေပးျခင္းျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ့ အေလ့အထ ေကာင္းကို ေမြးျမဴ ေျမေတာင္ ေျမွာက္ေပးရာေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

Following deadly attacks by a group later identified as the Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) against three police outposts in Maungdaw and Rathedaung Townships on October 9, the Myanmar military launched an “area clearance operation” in Northern Rakhine State, leading to allegations of serious human rights violations, including mass rape of women and girls, extrajudicial killings, and the widespread burning of villages. The U.N. found that these human rights violations may amount to crimes against humanity. Communities and human rights defenders from Kachin, Karen, Karenni, Mon, and Shan states have long noted similar patterns of violence and abuse on their soil, including to the present day.

ေအာက္တိုဘာလ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းရွိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ (၃)ခုကို ရခုိင္ရိုဟင္ဂ်ာကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ ့(ARSA)ဟု ေနာက္ပုိင္းတြင္သိရေသာအဖြဲ႕တစ္ခုက ျပင္းထန္စြာတိုက္ခိုက္ျပီးေနာက္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ “နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးစစ္ဆင္မႈ” ကို ရခုိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို အစုလိုက္အျပံဳလုိက္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ား၊ မင္းမဲ႔စရိုက္ဆန္စြာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားစြာကို လ်င္ျမန္ျပန္႔ႏွံ႔စြာ မီးရိႈ႕မႈမ်ား အစရွိသည့္ ျပင္းထန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈဆိုင္ရာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။  ဤလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအေပၚက်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲၾကီးထြားလာႏုိင္ေၾကာင္းကို ကမၻာ့ကုလသမဂၢမွ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။  ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ မြန္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ လူထုအေျချပဳအဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားက အလားတူ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မွဳ ့မ်ားကို ၎တို႔၏ ေဒသမ်ားတြင္ ယေန႔ထက္ထိ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ ေနရေၾကာင္းကို ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုလာခဲ့သည္မွာ ကာလရွည္ၾကာခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါသည္။

The U.N. Human Rights Council Resolution that mandated the Fact Finding Mission on March 24, 2017 does not limit the Fact Finding Mission to any particular geographic area of Myanmar. We fully encourage the authorities to cooperate with the Fact Finding Mission to look into the human rights situations in at least Rakhine, Kachin, Shan, and other ethnic states of Myanmar. We strongly support the mission to carry out their mandate.

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢလူ ့အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ ့ ကုိ တာ၀န္ေပးအပ္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မည္သည့္ ပထ၀ီ၀င္ေဒသမ်ိဳးကို  သြားေရာက္ေလ့လာရမည္ဟု သတ္မွတ္ မေပးထားပါ။ အာဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင့္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးႏွင့္ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ အနည္းဆံုး ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခားတိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားရွိ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က အျပည့္အ၀တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။  အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး အဖြဲ႔အေနႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က အခိုင္အမာ ေထာက္ခံအပ္ပါသည္။

We are deeply concerned that if the NLD Government or the military leadership fails to fully cooperate with the Fact Finding Mission, then the human rights situation in various parts of Myanmar may further deteriorate. Such a failure may lead to more atrocity crimes in our country.

အကယ္၍ NLD အစိုးရ (သို႔မဟုတ္) စစ္တပ္ဦးေဆာင္သူမ်ားအေနႏွင့္ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားရွိ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားသည္ ပိုမိုဆိုးရြား လာမည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္မ်ားစြာစိုးရိမ္မိပါသည္။ ထိုသို႔ပ်က္ကြက္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မွဳ ့မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာႏိုင္သည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။

We, Civil Society Organizations, believe that the NLD Government desires to establish a rule of law culture during our transition to democracy, maintaining that “no one is above the law,” regardless of rank or position. The government’s full support for this Fact Finding Mission is an opportunity to demonstrate its commitment to rule of law. We urge the Government of Myanmar to fully cooperate with the U.N.-Mandated Fact Finding Mission to Myanmar.

NLD အစိုးရသည္  ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ ရာထူးႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို မၾကည့္ဘဲ “ဥပေဒအထက္တြင္ မည္သူမွ် မရွိေစရ”ဟူသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ကို ထိန္းသိမ္းရင္း၊ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ လိုက္နာက်င့္သံုးသည့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအေလ့အထကို အုတ္ျမစ္ခ်ပ်ိဳးေထာင္သြားရန္ ဆႏၵရွိမည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အရပ္ဘက္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားမွ ယံုၾကည္ပါသည္။  အစိုးရအေနႏွင့္ ဤအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ ့ကို အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံျခင္းသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအေပၚ ၎တို ့၏ တန္ဖိုးထားေပးဆပ္မႈကို ေဖာ္ျပရန္ အခြင့္အေရး တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရ အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္မည့္ ကုလသမဂၢဦးေဆာင္ေသာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ အျပည့္အ၀ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

Signatories
လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

1. 88 Thwe Tit (Monyin)

2. Agency for Basic Community Development (ABC)

3. Ah Linn Bhamo Social Development

4. All Kachin Youth Union

5. Bhamo Local Development Organization

6. Bhamo Women CSO

7. Bridging Rural Integrated Development and Grassroots Empowerment (BRIDGE)

8. Burmese Women’s Union

9. Center for Youth and Social Harmony

10. Chin Human Rights Organization

11. Civilian Ceasefire Monitoring – CCM (Kachin State)

12. Coexist Myanmar

13. COMREG – Community Response Group

14. Democratic Education Institute (DEI)

15. Equality Myanmar

16. Future Stars Child Rights CSO

17. HRDP Network

18. Htoi Gender Foundation

19. Humanity Institute

20. Kachin Baptist Convention (KBC)

21. Kachin Education Foundation (KEF)

22. Kachin State Civil Society Network for Peace – CSNeP

23. Kachin State Women’s Network (KSWN)

24. Kachin Women’s Association Thailand

25. Kachin Women Union – KWU

26. Kambawza Health Karuna CSO (Mogaung)

27. Karen Human Rights Group

28. Karen Women Organization

29. Kindness Kachin Women Networking Group

30. Legal Aid Network

31. Loi Yang Bum Community Development – LCD (Monyin)

32. Metta Development Foundation

33. Metta-Campaign (Mandalay)

34. MoeThaukPan LGBT Rights CSO

35. Momauk Women CSO

36. MyosatThit LuNge CSO

37. Myu Sha Zin Lum (Ka Maing)

38. Myu Sha Zin Lum (Myiktyina)

39. Myu Sha Zin Lum (Phakant)

40. Nyein Chan Yar (Mandalay)

41. Olive Organization

42. Progressive Voice

43. Pyinnyataga

44. Rainbow-Singu

45. Shan State Youth Network Committee

46. Shingnip

47. Sintgu Township – Peace and Development အဖြဲ ့

48. Smile Foundation

49. Ta’ang Students and Youth Organization

50. Ta’ang Women’s Organization

51. Tai Youth Network

52. Tampadipa Institute

53. Tavoyan Women’s Union

54. Taw Win Hninsi Women CSO

55. Uak Thon Local Social Development Organization

56. Women Peace Network

57. Women Township Leading Group – WTLG (Putao)

58. Women’s League of Burma

59. Wunpawng Ninghtoi (WPN)

60. Yway Latyar Center

 

ထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။