တႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) ကုိ တရား၀င္ဖ်က္သိမ္းရန္ ႏွင့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကုိ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေတာင္းဆုိျခင္း

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ျမန္မာသာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend