ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကင္းေ၀းရာမွ အားလံုးအလံုးစံုပါ၀င္မႈဆီသို ့–ႏိုင္ငံေရးစကား၀ိုင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ က်ား၊ မ ေရးရာ ဂ်ဲန္ဒါ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ား

5
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကင္းေဝးရာမွ အားလံုးအလံုးစံုပါဝင္မႈဆီသို႔ –
ႏိုင္ငံေရးစကားဝုိင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ က်ား၊မ ေရးရာ ဂ်ဲန္ဒါ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ား
၁။ နိဒါန္း
ျမန္မာ့သမိုင္းအဆက္ဆက္၏ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈမည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေ
ရးေဖာ္ေဆာင္မႈတို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈသည္ အလြန္ပင္ နည္းပါးေနဆဲျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ
အမ်ိဳးသမီးသည္ အိမ္တြင္းမႈကိစၥမ်ား၌သာ သင့္ေတာ္သည္ဟူေသာ ယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္းဆိုင္ရာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္
မ်ားေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တတ္ကြ်မ္းမႈမရွိဟု
ထင္ျမင္ယူဆထားေသာ က်ား၊မ ဆိုင္ရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါ ရႈေထာင့္အျမင္မွားမ်ားကို မိရိုးဖလာ ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ ဓေလ့
ထံုးတမ္းမ်ားႏွွင့္ လူမႈဘဝခဲြျခားပုံေသသြင္းထားမႈမ်ား၊ ဆက္ဆံမႈမ်ားမွ ပိုမိုခိုင္မာေတာင့္တင္းေစသည္။
ထိုသို႔ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားအျပင္(သို႔မဟုတ္)ယင္းကဲ့သို႔ မွတ္ယူေတြးထင္ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မူေဘာင္မ်ားအတြင္း ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ား အျမစ္တြယ္လာေစရံုသာမက
လူမႈဘဝနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈကိုပါ ပို၍ ဟန္႔တား ပိတ္ပင္လ်က္ရွိသည္။
က်ား၊မ ေရးရာ၊ ဂ်ဲ(န္)ဒါဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ တရားေသ ပံုသြင္းမွတ္ယူထားမႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား
ႀကီးစိုးေသာ လူမႈဘဝတစ္ခုအား ကာလၾကာရွည္စြာ ျဖစ္ေပၚလာေစေသာအဓိက အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္
အမ်ိဳးသား မဟာဖိုဝါဒ ၾကီးစိုးသည့္ လူမႈဘဝတစ္ခု ပိုမိုခိုင္မာလာရန္ အမ်ိိဳးသမီးမ်ားအား အားႏြဲ႕ၿပီး အကာအကြယ္
အေစာင့္အေရွာက္ လိုအပ္ေသာလူတစ္စုျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္အျပင္၊ အမ်ိဳးသားမ်ားကိုမူ ဆံုးျဖတ္
ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုုပ္ႏိုင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္း၊ စြမ္းရည္မ်ားျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ ျပည့္ဝသည့္
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ယူဆၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ စဥ္းစားေတြးေခၚ ျပဳမူမႈမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအား
ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑မ်ား၌ ေနရာေပးထားေသာ္လည္း၊
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ယင္းကဲ့သို႔ အေရးပါေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေဘးဖယ္ထားျခင္းကို ခံေနရပါသည္

Download the briefing paper in English HERE.

Download the briefing paper in Burmese HERE.

Related Posts:

Send this to a friend