ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကင္းေ၀းရာမွ အားလံုုးအလံုုးစံုုပါ၀င္မႈဆီသိုု႔ ႏုုိင္ငံေရးစကား၀ုုိင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚက်ား မ ေရးရာ ဂ်ဲန္ဒါအျမင္ရႈေထာင့္မ်ား

အစီရင္ခံစာ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Download full report in English HERE.

Send this to a friend