ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများကင်းဝေးရာမှ အားလုံးအလုံးစုံပါဝင်မှုဆီသို့ နိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းအကြောင်းအရာများအပေါ်ကျား မ ရေးရာ ဂျဲန်ဒါအမြင်ရှုထောင့်များ

March 15th, 2017  •  Author:   Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process  •  0 minute read
Featured image

အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံကို ရယူရန် မြန်မာဘာသာအင်္ဂလိပ်ဘာသာ