Statement 101 Views

ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာလႈပ္ရွားမႈေန႕- ျမန္မာျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာကြန္ယက္-BRN သံလြင္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးကြန္ယက္- SSN ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသဘာဝပတ္၀န္းက်င္အလုပ္အဖြဲ႕ – BEWG တုိ႕၏ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ႏုိင္ငံတကာျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေန႕တြင္ ႏုိင္ငံတ၀ွမ္းလုံးစုစည္းမႈျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ပဋိပကၡဇုံအတြင္းတည္ေဆာက္မည့္ေရကာတာႀကီးမ်ားအား ၀ုိင္း၀န္းဆန္႕က်င္ၾကျခင္း။

ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ကမာၻ႔ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္မႈယႏၠာရား ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ပဋိပကၡဇုံအတြင္းရွိအဓိကျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအေပၚ ေရကာတာႀကီးမ်ားတည္ ေဆာက္မႈအစီအစဥ္အား လက္မခံေသာ ေဒသခံလူထုမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံေဒသအသီးသီးမွစုစည္းကာ ယေန႕ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာလႈပ္ရွားမႈေန႕တြင္ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ရခုိင္၊ ကရင္နီ၊ ကရင္ ႏွင့္ မြန္ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ေရကာတာႀကီးမ်ားကုိဆန္႕က်င္သည့္ဆႏၵေဖၚထုတ္ၾကသည္။

ျမန္မာ့စြမ္းအင္မာစတာအစီအစဥ္တြင္ ေရကာတာေပါင္း ၅၀ တည္ေဆာက္ရန္ခ်မွတ္ထားၿပီး အဓိကအားျဖင့္ သံလြင္ျမစ္၊ ဧရာ၀တီျမစ္ ႏွင့္ ၄င္းတုိ႕၏ျမစ္လက္တက္မ်ားအေပၚတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား (၃၀၀၀) မီကာ၀ပ္ မွ (၄၆၀၀၀) မီကာ၀ပ္အထိ ထုတ္လုပ္မည့္ ေရကာတာမ်ားကုိ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အထိ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထြက္ရွိမည့္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား  ေလးပုံတစ္ပုံလွ်င္ သုံးပုံမွာအိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ တင္ပုိ႕မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အဓိကျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားသည္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားမွီခုိကာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳေနသည့္အျပင္ လူသားအပါအ၀င္ သက္ရွိဇီ၀ကြဲျပားမႈအမ်ဳိးမ်ဳိး ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၏ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ေဂဟစနစ္အား ထိန္းသိမ္းေပးသည့္ ျမစ္မ်ားျဖစ္သည္။ အဆုိပါျမစ္မ်ားအေပၚေရကာတာတည္ေဆာက္ပါက ျမစ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အတူမွီခုိသူမ်ားပါ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမည့္အျပင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးၿပီး ရာသီဥတုေျပာင္းလဲေဖာက္ျပန္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ေရကာတာစီမံကိန္းသည္ အစုိးရစစ္တပ္မွစစ္အင္အားတုိးခ်ဲ႕မႈပုိျဖစ္ေစၿပီး ႏွစ္ရွည္လမ်ားကျဖစ္ပြားေနေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္ရာဧရိယာအတြင္း ပဋိပကၡမိတ္ဇာထုိးေပးေနပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ သံလြင္ျမစ္၊ ေရႊလီျမစ္ ႏွင့္ နမၼတူျမစ္ အေပၚႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္၏ ျမစ္လက္တက္မ်ားျဖစ္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ဆုံေရကာတာ အစရွိသည့္ ေရကာတာမ်ားေဆာက္လုပ္ရန္စီစဥ္ထားသည့္ ဧရိယာအတြင္းတြင္ အစုိးရ စစ္တပ္မွ ထုိးစစ္ဆင္မႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္ပြဲမ်ားပုိမုိျဖစ္ပြားေနသည္။ စီမံကိန္းအားလုံးႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဴပ္ႏွံသူမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ၾကပါသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံ ပဋိပကၡဇုံအတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဴပ္ႏွံသူမ်ား ေရကာတာမ်ား မေဆာက္လုပ္သင့္ဘူး” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာကြန္ယက္ တာ၀န္ခံ မိအားခ်ဳိင္း က” ထုတ္္ေဖၚေျပာဆုိပါသည္။ “ေရကာတာဟာ ပဋိပကၡ ျဖစ္ဖုိ႕ မီးရွိန္ျမင့္တင္ေပးသလုိ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ား၊ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးဆုံးရႈံးေစပါတယ္” ဟု သူမက ဆက္လက္ေျပာပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ပဋိပကၡဇုံအတြင္း ေရကာတာဆက္လက္တည္ေဆာက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ ေနျပည္ေတာ္ အစုိးရသည္ ၄င္းတုိ႕ျပဳလုပ္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ထိခုိက္ေစသည့္အျပင္ အခ်င္းခ်င္း သံသယ ျဖစ္ပြားမႈလည္းတုိးျမွင့္ေစပါသည္။
“ေတြ႕ဆုံညွိႏႈိင္းအေျဖရွာမႈရဲ႕ အဓိကထားတဲ့အေၾကာင္းအရင္းကဘာေတြလဲ၊ တကယ္ေတာ့ ဗဟုိအစုိးရက ကြ်န္မတုိ႕ရဲ႕ သဘာ၀သံယံဇာတကုိ ေရာင္းခ်ေနတာပဲျဖစ္တယ္” ဟု မိအားခ်ဳိင္းက ဆက္လက္ေျပာပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ပဋိပကၡကုိေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေဖၚေဆာင္မႈမရေသးသမွ်ကာလ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုမ်ား ၄င္းတုိ႕၏သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ကုိယ္တုိင္ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ မရွိေသးသည့္ကာလအတြင္း ေရကာကာႀကီးမ်ား၏ ေဆာက္လုပ္မႈအစီအစဥ္မွန္သမွ် ေခတၠရပ္ဆုိင္းထားရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္၊ သံလြင္ျမစ္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးကြန္ယက္ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာအလုပ္အဖြဲ႕ တုိ႕မွ ေတာင္းဆုိပါသည္။

ေအာက္္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အေသးစိတ္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္ –

ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာကြန္ယက္
ဖုန္း – ၀၉ ၂၅၅ ၇၈၄ ၉၀၄ မိအားခ်ဳိင္း
ဖုန္း – ၀၉ ၇၆၈ ၀၂၆ ၉၂၉ ဦးျမာ

သံလြင္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးကြန္ယက္
ဖုန္း – ၀၉ ၇၈၂ ၆၃၉ ၇၁၄ ေစာသာပုိး
ဖုန္း – ၀၉ ၇၉၃ ၃၀၅ ၄၀ မုိးေသာက္ပန္း

ျမန္မာသဘာဝပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာအလုပ္အဖြဲ႕
ဖုန္း – +၆၆ ၈၁၇၂ ၄၇၀၉၃ ေပါလ္စိန္ထြား
ဖုန္း – 09264362973 စုိင္းေခးဆုိင္

သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend