ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ ကရင္နီျပည္နယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသံ၊ ရႈေထာင့္မွ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္စာတမ္း

ျပည္ေထာင္စုုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြေဲကာ္မတီ (Union Peace Dialogue Joint Committee – UPDJC) မွ ေဆြးေႏြးညွိိႏိႈင္းမႈျဖင့္ တစ္ႏိုုင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Nationwide Ceasefire Agreement – NCA) ပါ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီ ၂၀၁၅ခုုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆိုုင္ရာမူေဘာင္ (Framework for Political Dialogue) ကိုု ေရးဆြႏဲိုုင္ခဲ့ၾကပါသည္။

၄င္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ရာစုုပင္လံုုပထမအစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကိုု လူမ်ိဳးအလိုုက္၊ ေဒသအလိုုက္၊ အေၾကာင္းအရာ အလိုုက္က်င္းပႏိုုင္ရန္  ျပင္ဆင္မႈမ်ား ကို ျပဳလုုပ္ေနၾကပါသည္။

ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုုး (Karenni National Women’s Organization)မွလည္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုု္င္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးသည့္ က႑မ်ားတြင္ ကရင္နီေဒသတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသံမ်ား ရႈေထာင့္မ်ား ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ ပိုုမိုုျပည့္စံုုေသာ၊ တရားမွ်တေသာ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေသာ ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္ မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ ဤစာတမ္းကို ျပဳစုုရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စာတမ္းတုိ အျပည့္အစုံကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

 

Send this to a friend