ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပသာနာမ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း – အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အဓိကနယ္ပယ္က႑ (၅) ခု

ျမန္မာႏိုိင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ မူ၀ါဒမ်ားသည္ေခတ္အေျခအေနႏွင့္ ကုိက္ညီျခင္းမရွိေတာ့သျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိျပသာနာရွိေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစဲြမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ကုိယ္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ျခင္းမရွိေတာ့ေပ။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ “မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒ” သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံစဲြမႈ၊ ကုန္ကူးမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈတုိ႔ကုိ ပေပ်ာက္သြားေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ျခင္းပင္မရွိေပ။ အဆုိးဆုံးအေနျဖင့္ ျပင္းထန္သည့္မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိစညး္ၾကပ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ လူထုလူတန္းစားမ်ားအတြက္ ပိုမိုဆုိးရြားျပင္းထန္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲေဘးအႏၱရာယ္ကုိသာ ေပၚေပါက္လာေစသည္။

 

အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစုံကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend