အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျပာင္းအလဲကာလမ်ားၾကားရွိ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔အၾကား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ၆၇ ႏွစ္ၾကာ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္ေပၚေပါက္ လာေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေျခအေနမ်ားကို ဆန္းစစ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဗမာလူမ်ိဳး အမ်ားစုပါဝင္ေသာ စစ္အစိုးရမွ ၁၉၆၂ မွ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီကို အေျခခံေသာ ျပဳျပဳေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း တေျဖးေျဖး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ KNU သည္ ၁၉၉ဝ စုႏွစ္မ်ားမွစကာ ခြဲထြက္မႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ၎ခြဲထြက္မႈမ်ားမွ ေပၚေပါက္လာေသာ အင္အားအေကာင္းဆံုး အုပ္စုကြဲအသစ္မ်ားသည္ ယခုအခါ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္လက္ေအာက္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား ျဖစ္လာသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ KNU ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရတို႔အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ ၎အခ်ိန္မွစကာ KNU သည္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘက္ေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိကက်ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံ့ ဒီမိုကေရစီသူရဲေကာင္းဟု ေထာက္ခံအားေပးမႈရရွိသည့္ ဗမာလူမ်ိဳးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အစိုးရသစ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယခုအခါ ယင္းအစိုးရသစ္သည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရတစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္ ရည္မွန္းကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရစနစ္သည္ KNU ႏွင့္ အျခား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း အမ်ားစုက အခ်ိန္ကာလရွည္ၾကာစြာ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေသာ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ တပ္မေတာ္သည္ ၎တို႔အာဏာရွိစဥ္အခ်ိန္က ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွတစ္ဆင့္ စစ္မက္ဆိုင္ရာ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အေတာ္ မ်ားမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္သည့္အျပင္ ႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုလည္း ဆန္႔က်င္ေနဆဲျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာ ျမန္မာဘာသာ အျပည့္အစုံကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

အစီရင္ခံစာ အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend