Myanmar: Amnesty International Annual Report 2016/17 (Burmese)

အရပ္္သားအမ်ားစုု ပါဝင္ေသာ အစိုုးရအဖြဲ႔တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ား ထူးထူးျခားျခား တိုုးတက္ ေကာင္းမြန္လာခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ဖိႏွိပ္ခံေနရေသာ လူနည္းစုု ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ပိုု၍အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ရင္ဆိုုင္ခဲ့ရသည္။ ဘာသာေရးအရ သည္းခံစိတ္မရွိမႈႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚဆန္႔က်င္မုုန္းတီးမႈမ်ား ပိုု၍တိုုးလာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံေျမာက္ပိုုင္းတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔မ်ားၾကား တိုုက္ပြဲမ်ားလည္း တိုုးျမင့္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ရပ္ရြာကိုု စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရေသာ လူမ်ားထံသို႕ ကုုလသမဂၢႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔မ်ား သြားေရာက္ခြင့္ကိုုလည္း အစိုုးရက ပိုု၍ ကန္႔သတ္ခဲ့သည္။ ယုုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ သူမ်ား အမ်ားအျပား ျပန္လြတ္လာေသာ္လည္း လြတ္လပ္စြာ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုခြင့္၊ သင္းပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုုေဝးခြင့္မ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ဆက္ရွိေနခဲ့သည္။ ယခင္ႏွင့္ ယခုုေလာေလာဆယ္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ အေရးယူ အျပစ္ေပးမႈမ်ားလည္း မရွိေသးေပ။

ေနာက္ခံအေၾကာင္း  ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ႏိုုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အျပတ္အသတ္ အႏိုုင္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၆ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ပါလီမန္ကိုု ပထမဆုုံး စတင္က်င္းပခဲ့သည္။ မတ္လတြင္ ဦးထင္ေက်ာ္ကိုု သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ယင္းလတြင္ပင္ တရားဝင္အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး စတင္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္အား သမၼတျဖစ္လာေရး အေျခခံဥပေဒအတားအဆီး ရွိေနေသာ္လည္း ဧၿပီလတြင္ သူ႔အတြက္ သက္သက္ဖန္တီးခဲ့ေသာ ႏိုုင္ငံေတာ္၏ အတိုုင္ပင္ခံ ပုုဂၢိဳလ္ရာထူးရယူခဲ့ၿပီး အရပ္သားအစိုုးရအဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာသည္။ ယင္းအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာေသာ္လည္း စစ္တပ္က အေျခခံဥပေဒအေျပာင္းအလဲမ်ားကိုု ဗီတိုအာဏာျဖင့္ပိတ္ဆိုု႔ဟန္႕တားႏိုုင္စြမ္းရွိသည့္ ပါလီမန္အတြင္း ေနရာ ၂၅ ရာခိုုင္ႏႈန္းကိုု ရယူထားၿပီး အဓိက ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ထားခြင့္မ်ားႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရးအာဏာ ႀကီးႀကီးမားမား ဆက္ရယူထားခဲ့သည္။ စစ္တပ္သည္ အရပ္ဖက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ ကင္းလြတ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစုံ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Related Posts:

Send this to a friend