စစ္ျဖစ္ပြားရာဇုံအတြင္း ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးေကာ္ပုိေရးရွင္း (IFC) ၏ ေရကာတာတည္ေဆာက္ေရးျမွင့္တင္ရန္ အစီအစဥ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကြန္ယက္ ႏွင့္ သံလြင္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးကြန္ယက္မွ ဆန္႔က်င္သည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္မွစ၍ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ ေရကာတာတည္ေဆာက္ေရးျမွင့္တင္ေသာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ရန္ကုန္၊ ျမစ္ၾကီးနား ႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္ တုိ႔တြင္ျပဳလုပ္သြားမည့္အစီအစဥ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ကြန္ယက္ ႏွင့္ သံလြင္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးကြန္ယက္က ဆန္႔က်င္ပါသည္။ ျမန္မာျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအေပၚ ေဆာက္လုပ္မည့္ မဟာေရကာတာမ်ားအစီအစဥ္သည္ ျပည္တြင္းစစ္ကုိပုိမုိျဖစ္ေစၿပီး ကာလၾကာရွည္စြာလူထုအမ်ားဆန္႕က်င္လာသည့္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္၏ဌာနခြဲျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးေကာ္ပုိေရးရွင္း (IFC)သည္ ပုဂၢလိကေငြေၾကး႑အစီအစဥ္ျဖင့္ ဘက္ေပါင္းစုံပါ၀င္သည့္ အစုရွယ္ယာျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီး မႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူေရး မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ခ်မွတ္ေရး အလုပ္ရုံေဆြးေနြးပြဲျဖင့္ ပူးေပါင္း ေထာက္ပံ့ျမင့္တင္သည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္သည္ စစ္ေၾကာင္းထုိးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေထာင္ခ်ီေသာလူထုမ်ား ထြက္ေျပးေနရျခင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ တုိင္းရင္းသားတုိ႕၏ သဘာ၀သံယံဇာတမ်ားကို ကုိယ္ပုိင္စီမံခန္႕ခြဲခြင့္မရွိျခင္း အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတေလွ်ာက္တြင္ ႏွစ္ရွည္လမ်ားစြာ ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအေပၚ မဟာေရကာတာစီမံကိန္္းတည္ေဆာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား အားလုံးကုိ BRN ႏွင့္ SSN မွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႕ကြက္သည္။

ျပည္သူလူထုေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ မ်ားေသာအားျဖင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမရရွိပဲ ယခုအခါ ထပ္မံၿပီး ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေရကာတာေဆာက္ၿပီး ရရွိလာေသာလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကုိ ၄င္းတုိ႕ႏုိင္ငံသုိ႕ ထုတ္ယူေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္ကုိ BRN ႏွင့္ SSN တုိ႕မွဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စြမ္းအင္က႑တုိးျမင့္ ေရးမဟာအစီအစဥ္သည္ တရုတ္ ႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံမ်ားသုိ႕ လွ်ပ္စစ္ေရာင္းခ်ေပးမည့္အစီအစဥ္ျဖစ္သည့္အျပင္ ရရွိလာေသာ ၀င္ေငြမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံလူထုမ်ားအတြက္ ပထမဦးစားေပးျခင္းမရွိပဲ ဗဟုိအစုိးရသုိ႕သာထိန္းခ်ဳပ္ယူထားမည္ျဖစ္သည္။

ဧရာ၀တီျမစ္ေပၚ ႏွင့္ သံလြင္ျမစ္ေပၚ ေရကာတာစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာလူထုအေျမာက္အမ်ားဆန္႕က်င္ေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ေရကာတာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာထိခုိက္မႈ၊ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းထိခုိက္မႈ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပဋိပကၡျဖစ္ေစမႈမ်ားအားလုံး တုိင္းရင္းသားအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားထဲတြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

ဧရာဝတီႏွင့္သံလြင္ျမစ္အေပၚတည္ေဆာက္မည့္ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာမည့္ထိခိုက္မႈမ်ား ႏွင့္အတူ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမ် အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားမွ တစတစတိုးပြားစုၿပံဳျဖစ္ေပၚလာမည့္ စုစုေပါင္း ထိခိုက္မႈသည္ ဤျမစ္ႏွစ္စင္း၏ျမစ္ဝွမ္းေဒသအတြင္း  မွီခိုေနထိုင္ၾကေသာလူထုႏွင့္ ၎၏သဘာဝေဂဟစ နစ္မ်ားအေပၚ ထုထည္ၾကီးမားစြာ အတိုင္းအဆမသိၾကီးမားမည္ျဖစ္သည္။ အမွန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျမစ္မ်ား၏ကံၾကမၼာသည္ ၎အေပၚမွီခိုေနၾကေသာလူထု၏လက္ထဲတြင္သာရွိသင့္သည္။

ိပကဇုံအတြင္း ေရကာတာစီမံကိန္းေရွ႕တုိးလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ပိပက၏အျမစ္ကုိျပန္ထေစျခင္းျဖစ္ၿပီး NLD အစုိးရ၏ ဖက္ထရယ္ဒီမုိကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးလမ္းေၾကာင္းကုိ ပ်က္ျပားေစပါတယ္ ဟု မိအားခ်ဳိင္းကဆက္ေျပာပါသည္။

ပဋိပကၡမၿပီးဆုံးေသးသည့္ကာလအထိ ႏွင့္ ဖက္ထရယ္ဒီမုိကေရစီမရရွိေသးသည့္ကာလအထိ ျမန္မာအဓိကျမစ္မ်ားေပၚတြင္ ေရကာတာတည္ေဆာက္မႈမ်ားရပ္ထားရမည္ ဟု BRN ႏွင့္ SSN မွေတာင္းဆုိပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ တည္ေဆာက္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးေကာ္ပုိေရးရွင္း (IFC)မွ ၄င္းတုိ႕လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရရွိေရး ႏွင့္ အက်ဳိးမ်ားရရွိေရးအတြက္ ေရကာတာႀကီးမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ တုိင္းျပည္ ပဋိပကၡပုိမုိျဖစ္ေစသည့္အျပင္ ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ျမန္မာလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အပ္ႏွံေပးျခင္း ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ လက္တြင္းတြင္ ဘ၀အပ္ႏွံေပးျခင္းကို ဦးတည္ေနပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာကြန္ယက္ႏွင့္ သံလြင္ျမစ္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးကြန္ယက္သည္ ကခ်င္၊ ကရင္နီ၊ ကရင္၊ မြန္၊ ရွမ္း၊ ကူကီး၊ ပအုိဝ္း၊ ရခုိင္၊ လာဟူ၊ အာခါ၊ တစ္ျခားေသာ လူမႈအရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္္း၊ လူငယ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမႈအရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျပီး ၎ျမန္မာႏုိင္ငံရွိျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအုိင္မ်ားကုိ ကာကြယ္ျပီး ေဒသခံျပည္သူတုိ႔၏ ဖြံၿဖိဳးေရးကုိ ျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာကြန္ယက္ ႏွင့္ သံလြင္ျမစ္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးကြန္ယက္၏ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား

၁။ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဆန္းစစ္ေလ့ လာမႈစစ္တမ္းမ်ားကိုမေဆာင္ရြက္မွီ ဖဒယ္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏အကာအကြယ္ေအာက္တြင္ ေရ ရွည္တည္တန္႕ၿပီး စစ္မွန္ေသာ“ႏိုင္ငံအဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈ”ကို ရရွိေအာင္ ဦးစြာေဆာင္ရြက္ရမည္။

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကြန္ရက္ (BRN) ႏွင့္ သံလြင္ျမစ္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးကြန္ရက္ (SSN) တို႕ အေနျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဆန္းစစ္ေလ့လာမႈစစ္တမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ကန္႕ကြက္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ သုိ႕ေသာ္ ျမန္မာ့စြမ္းအင္ႏွင့္လွ်ပ္စစ္ဝန္ၾကီးဌာန၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ေအာက္ တြင္ရွိၿပီး အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ လူထုအေျချပဳလူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ ေဒသခံလူထုႏွင့္ အျခား သက္ဆိုင္ ရာပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သည့္အစုအဖြဲ႕မ်ား၏ စိုးရိမ္သံႏွင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဘးဖယ္ဥပကၡာျပဳေနသည့္ လက္ရွိမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈစစ္တမ္းကို ဆိုင္းငံ့ရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ ကေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

၃။ အနာဂတ္တြင္ မည္သည့္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဆန္းစစ္ေလ့လာမႈစစ္တမ္း တစ္ခုခုကိုမဆို ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ပံုစံေရးဆြဲရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ရတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အ စည္း၊ လူထုအေျချပဳလူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ ေဒသခံလူထုႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အျခားပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သည့္အစုအဖြဲ႕မ်ား၊ စသည့္အစုအဖြဲ႕အားလံုးႏွင့္အတူ လက္တြဲကာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

 

ဆက္သြယ္န္ရန္

မိအားခ်ဳိင္း        ဖုန္း – ၀၉ ၂၅၅ ၇၈၄ ၉၀၅ (BRN)။ စုိင္းေခးဆုိင္      ဖုန္း –  ၀၉ ၂၆၄၃၆၂၉၇၃ (BRN)

ေစာသဘုိ        ဖုန္း – ၀၉ ၄၄၅၀ ၅၅၆ ၅၉ (SSN)

ေဒၚဂ်ာခြန္       ဖုန္း – ၀၉ ၂၅၈၈ ၄၂၅၉၃/ ၀၉ ၄၇၀ ၂၀၀၄၈ (ျမစ္ဆုံေဒသခံ)

မကုိင္ေလာဒ့္   ဖုန္း – ၀၉ ၇၈၅၉ ၃၆၇၁၇ (KDNG)

သံလြင္ျမစ္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ကြန္ယက္ ၏အဖြဲ ့၀င္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား

၁။ ရွမ္းသဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္အဖြဲ ့

၂။ လာဟူအာခါအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးအဖြဲ႔

၃။ မိုင္းပန္လူငယ္အဖြဲ ့

၄။ ကရင္နီလူငယ္မ်ား သမဂၢ

၅။ ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ ့

၆။ ကရင္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမွဳလွဳပ္ရွားမွဳအဖြဲ ့

၇။ တိုးတက္ေသာမြန္လူငယ္မ်ားအစည္းအရုံး

ျမန္မာႏိုင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆိုင္ရာကြန္ယက္ ၏အဖြဲ ့၀င္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား

၁။ ပအုိဝ္ လူငယ္မ်ားအစည္းအရုံး

၂။ ကယန္းမ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္

၃။ တုိးတက္ေသာမြန္လူငယ္မ်ားအစည္းအရုံး

၄။ အနာဂတ္သံလြင္

၅။ ကူကီးအမ်ဳိးႏွင့္လူ႕အခြင့္ေရးဆုိင္ရာအစည္းအရုံး

၆။ ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔

၇။ ကခ်င္လူမႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးကြန္ယက္

၈။ ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔

၉။ ရခုိင္ျမစ္ေခ်ာင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔

၁၀။ ကရင္နီအရက္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကြန္ယက္

၁၁။ ရွမ္းသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အဖြဲ႔

 

သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend