စာတမ္းတုိ ။ ။ ဒီမိုကေရစီပေဟဠိ အေျဖညႇိရန္ ေနာက္ထပ္ပုဒ္စာတစ္ပုဒ္- ျမန္မာနိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းဆိုင္ရာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုအား မျဖစ္မေနျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္လုိအပ္

January 20th, 2017  •  Author:   Progressive Voice  •  1 minute read
Featured image

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္တကြ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဟူသည့္  မႏၱန္ေအာက္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ NLD အေပၚ တစ္ခဲနက္ လူထုေထာက္ခံမႈ အခင္းအက်င္းက ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရးဆီသို႔ ေရွ႕ရႈသည့္ တိုးတက္မႈအေပၚ အျပည့္အ၀ယံုၾကည္အပ္ႏွင္းထားမႈကို ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ NLD ဦးေဆာင္သည့္အစိုးရအတြက္ ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ခုမွာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (ေထြအုပ္) ၏ ေက်းရြာအဆင့္အထိ က်ယ္ျပန္႔စြာခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည့္ ေန႔တဓူ၀အုပ္ခ်ဳပ္မႈအပါအ၀င္ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ႀကီးမားသည့္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဖယ္ရွားရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ ဤစာတမ္းတိုမွ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအေပၚ ျခံဳငံုသံုးသပ္မႈႏွင့္အတူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားမႈကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထံမွ ျပန္လည္လဲႊေျပာင္းရယူရန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအနာဂတ္အတြက္ မည္မွ်အေရးႀကီးသည့္အေၾကာင္း ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ တင္ျပထားပါသည္။

 

စာတမ္းတုိ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Download this briefing paper in English HERE.