အစိမ္းေရာင္ ကႏၱာရ။ ။ တနသာၤရီတုိင္းမွ ေဒသခံမ်ား MSPP ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းကုိ ျငင္းဆန္အံတုမႈ

ကမာၻတစ္လႊားရွိ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ အတိင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ႔ေစမႈ၊ လုပ္အားေခါင္းပုံျဖတ္မႈႏွင့္ အလ်င္အျမန္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးလားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အေ၀ဖန္ခံေနရသည္။ ထုိသုိ႔နာမည္ဆုိးရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ခ်ဲ႔ထြင္ေရာက္ရွိလာျပီး လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ဆုိး၀ါးစြာ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေတာင္ဘက္ဖ်ား တနသာၤရီ ်ုိင္းေဒသၾကီးတြင္ စစ္အစုိးရႏွင့္ နီးစပ္ေသာကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ ဆီအုန္း စုိက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ဧက ၁ ဒသမ ၈ သန္းေက်ာ္ခ်ထားေပးခဲ့သည္။ အစုိးရ၏ အားနည္းလွေသာ ေျမယာအသုံးခ်မႈ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလုံးႏွင့္ဆုိင္ျပီး အေရးပါလွသည့္ ေျမျပန္႔မုတ္သုံသစ္ေတာ အပါအ၀င္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ေဂဟစနစ္အရ တန္ဖုိးျမင့္မားလွေသာ သစ္ေတာမ်ားကုိပါ ဆီအုန္းကုမၸဏီမ်ားမွ ရယူသြားသည္။ ယင္းအျပင္ ဆီအုန္းစုိက္ခင္းမ်ားက ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႔ ထုံးတမ္းႏွင့္ အညီေနထိုင္လာေသာနယ္ေျမမ်ားကုိ ၀င္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ခဲ့ျပီး ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာ  ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေျမယာပဠိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေစျခင္း၊ ေဒသခံတို႔၏ လူမႈဘ၀ကုိ ပ်က္ယြင္းေစျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

 

ရုပ္သံမွတ္တမ္း ကုိ ဤေနရာတြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္သည္။

အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစုံကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend