အခ်ိန္ဆုိင္းငံ့ေနျခင္း။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ရုိဟင္ဂ်ာ္မူစလင္မ်ားအေပၚ ဆက္လက္ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္ဆက္ေနမႈ

လြန္ခဲ့သည့္ေလးႏွစ္ေက်ာ္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဂိုဏ္းဂဏဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ ဒီလႈိင္းႏွစ္ႀကိမ္ရိုက္ခတ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ရုိဟင္ဂ်ာမူစလင္မ်ား၊ ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္တစ္၀န္းလုံးရွိ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားဘာသာ၀င္မ်ားသည္ အစာ၊ ေရ၊ အုိးအိမ္၊ ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရးေစာာင့္ေရွာက္မႈ အလုံအေလာက္မရႏုိင္ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္အေပၚကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ား၊ လုိအပ္ေနသည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအေထာက္အပံ့မ်ား ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ပညာသင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္အလုပ္လုပ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ေသဆုံးျခင္း၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္းႏွင့္ အုိးအိမ္ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းမ်ားျဖစ္ေစသည္အထိ ဆုိးရြားေသာလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ျပင္းထန္စြာပိတ္ပင္ခံရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ရုိဟင္ဂ်ာမူစလင္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံ၏အမ်ိဳးသားျဖစ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ပုိင္ခြင့္ ျငင္းပယ္ခံရပါသည္။

အစီရင္ခံစာ အျပည့္စုံျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

အစီရင္ခံစာ အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend