Report 262 Views

ဖုံးကြယ္ထားသည့္ အတိဒုကၡ။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ခရစ္ယာန္ လူနည္းစုမ်ား

December 13th, 2016  •  Author:   The U.S. Commission on International Religious Freedom  •  1 minute read
Featured image

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာထိန္းသိမ္းေရးဟူသည္႔အေတြးအေခၚမွာ ကုိလုိနီဆန္႔က်င္ေရး အမ်ိဳးသားေရးေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္ျပီး တုိင္းရင္းသားျမန္မာမ်ားကုိ မိမိတုိ႔၏လူမ်ိဳး၊ ဘာသာစကားႏွင့္ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာထိန္းသိမ္းရန္ တုိက္တြန္းခ်က္မွ ဆင္းသက္လာပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ပထမဆုံးသတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ပထမျမန္မာႏုိင္ငံတည္ေဆာက္သည္႔ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာမွ ျမန္မာမွန္လွ်င္ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္သည္ဟူေသာ ဆုိရုိးသုိ႔ေျခရာေကာက္ႏုိင္ပါသည္။ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ဖခင္) လြတ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဤအယူအဆမွခြဲထြက္ျပီး ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ သမိုင္း၀င္ပင္လုံညီလာခံတြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသစ္အတြက္ ေလာကီႏွင့္သာ သက္ဆုိင္ေသာေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ တန္းတူမႈႏွင့္တုိင္းရင္းသားအုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္တုိ႔အေပၚ အေျခခံသည့္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကုိ အဆုိျပဳခဲ့ပါသည္။ ၎ႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလုပ္ၾကံခံရျပီးေနာက္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ပါကတိမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ျပီး ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ၎အခ်ိန္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏုမွ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္ေရးဆဲြခဲ့ျပီး ဗုဒၶဘာသာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ တရား၀င္သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။

 

အစီရင္ခံစာ အျပည့္စုံျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

အစီရင္ခံစာ အျပည့္စုံအဂၤလိပ္ဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။