အနိမ့္ဆုံးကုိ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း။ ။ ျမန္မာနုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအေျခအေန အစီရင္ခံစာ

December 1st, 2016  •  Author: Progressive Voice  •  0 minute read
Featured image

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းသည္ တရုတ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကဲ့သုိ႔ အဓိကထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အရြယ္အစားရ ေသးငယ္ေသာ္လည္း တရွိန္ထုိးႀကီးထြားေနေသာ ႏုိင္ငံ၏စက္မႈဇုန္မ်ားရွိ စက္ရုံ ၃၅၀ ေက်ာ္မွ တစ္ဆင့္ခံမွာယူ ထုတ္လုပ္သူ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ား ၀ယ္ယူသူ မ်ားသထက္မ်ားလာေနသည္။ အလုပ္အကုိင္ ပိုမုိမ်ားျပားလာေသာ္လည္း အလုပ္သမားစံႏႈန္းမ်ား နိမ့္က်ေနေသးသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲေရးအတြက္ အလွမ္းေ၀းေနေသးသည္ကုိ ယခု “အနိမ့္ဆုံးကုိ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း” အစီရင္ခံစာက ေတြ႔ရွိထားသည္။ အေၾကာင္းမူ ႏုိင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားစံႏႈန္းမ်ားထက္ နိမ့္က်လွေသာ စံႏႈန္းမ်ားက်င့္သုံးေနျပီး ျပိဳင္ဆုိင္မႈ အလြန္ႀကီးမားသည့္ ကမာၻ႔ေစ်းကြက္၏ဒဏ္ကုိ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုျဖစ္ေသာ စက္ရုံအလုပ္သမားအေျချဖင့္ အလူးအလဲခံေနၾကရေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာ ျမန္မာဘာသာ အျပည့္စုံကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

အစီရင္ခံစာ အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

အစီရင္ခံစာ ျမန္မာဘာသာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

အစီရင္ခံစာ အဂၤလိပ္ဘာသာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend